ثبت شرکت های خارجی توسط اتباع خارجی در ایران

ثبت شرکت های خارجی توسط اتباع خارجی در ایران


ثبت شرکت های خارجی

به طور معمول اتباع خارجی ” شرکت سهامی خاص ” و ” شرکت با مسئولیت محدود ” را در ایران ثبت می نمایند. بر اساس بند دو ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، از لحاظ درصد مشارکت برای سرمایه گذاری خارجی هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. در واقع این بدین معناست که سرمایه گذاران خارجی قادر می باشند شرکت خود را نسبت به 100% در ایران ثبت کنند.در این مطلب شرکت ثبت کریم خان به نحوه ی ثبت شرکت های خارجی در ایران خواهد پرداخت.

 

ثبت شرکت های خارجی توسط اتباع خارجی در ایران

مطابق با ماده 3 قانون ثبت شرکت ها بدان جهت که شخصیت حقوقی شرکت های خارجی در ایران شناخته شود و شرکت قادر باشد در ایران اقدام به امور تجاری نماید، می بایست در مملکت اصلی خود به عنوان شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد. عدم وجود هر یک از دو معیار فوق باعث می شود که از نظر قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد. بنابراین، شناخت شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی صدق می کند که این شرکت ها در کشوری که ایجاد شده اند، صاحب شخصیت حقوقی شوند.

برای ثبت شرکت های خارجی ، ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها که در سال 1310 به تصویب رسیده است. برآورد برخی اسناد را الزامی تلقی نموده است که ثبت شرکت کریمخان در ذیل آن ها را بیان نموده است:

 1. اظهارنامه ی ثبت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
 3. یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده ی عمده شرکت در ایران و چنانچه شرکت های خارجی دارای چند نماینده مستقل در ایران باشند، یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
 4. داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا کسب موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در صورتی که شرکت خارجی باشد. که شرایط عملیات آن بر اساس امتیازنامه صحیح منظمی تعیین شده است. افزون بر اسناد فوق می بایست موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز ارائه شده باشد، تمام اوراق مذکور می بایست به زبان فارسی تهیه شده باشد و یا اینکه یک نسخه ترجمه ی مصدق از آن به فارسی پیوست شود.

پس از برآورد اسناد فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، کارشناس ثبت شرکت، به اظهارنامه ی شرکت مذبور رسیدگی می کند. بر اساس ماده 6 نظامنامه ی مذبور، اظهارنامه ی موضوع بند 1 ماده 5 می بایست به فارسی نوشته شده باشد و باید دارای نکات ذیل باشد:

 • نام کامل شرکت
 • نوع شرکت از هر نوع سهامی، ضمانتی، تضامنی و مختلط و غیره
 • مرکز اصلی شرکت و نشانی صحیح آن
 • تابعیت شرکت
 • میزان سرمایه ی شرکت در تاریخ درخواست
 • آخرین بیلان شرکت، منوط بر اینکه قوانین و مقررات جاری و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت، انتشار بیلان شرکت را مشخص نموده باشد.
 • در چه مکان و در چه تاریخ و در حضور کدام مقام دارای صلاحیت، شرکت درخواست کننده، بر اساس قوانین مملکت اصلی خود به ثبت رسیده است.
 • شرکت به چه نوع فعالیت صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران اقدام می نماید.
 • شعب آن در کدام یک از نقاط ایران وجود دارد.
 • نماینده ی عمده شرکت در ایران چه کسی می باشد و در صورتی که شرکت دارای چندین نماینده ی مستقل است، نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه کسانی می باشند.
 • نام و نشانی صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم ایران بوده و جهت دریافت تمام ابلاغات مختص به شرکت دارای صلاحیت هستند.
 • متعهد شدن به اینکه هر سال یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مذکور بر اساس فقره ششم این ماده انتشار باشد، به دایره ی ثبت شرکت ها ارائه نماید.

هر زمانی که ثبت شعبه ی شرکت های خارجی مد نظر باشد، ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، ارائه ی مدارکی را الزامی دانسته است که ثبت شرکت کریمخان در ادامه به بیان آن ها پرداخته است.

مدارک لازم جهت ثبت شعبه ی شرکت های خارجی

 • اظهارنامه ی ثبت به فارسی
 • سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
 • سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه می باشد.

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه در ضمن درخواست ثبت خود شرکت انجام گیرد، تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت الزامی نخواهد بود.

بر اساس ماده 18 نظامنامه ی مذبور، پس از به ثبت رسیدن شرکت و هر یک از شعبه های آن، اداره ی ثبت اسناد می بایست تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد. لازم به ذکر است که این تصدیق باید شامل مراحل زیر باشد:

 • نام کامل شرکت
 • نوع شرکت اعم از سهامی، ضمانتی، مختلط و غیره
 • مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
 • تابعیت شرکت
 • میزان سرمایه ی شرکت در تاریخ درخواست
 • در چه مکان و در چه تاریخ و در حضور کدام مقام دارای صلاحیت شرکت تقاضا کننده بر اساس قوانین و مقررات مملکت اصلی خود ثبت شده است.
 • شرکت به چه نوع فعالیت صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران اقدام می کند.
 • تاریخ ثبت شرکت
 • امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هرگاه تصدیق، در رابطه با ثبت شعبه باشد، افزون بر موارد فوق، در تصدیقنامه می بایست محل شعبه نیز ذکر گردد.

نشر ثبت شرکت های خارجی

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مشخص نموده است: طی یک ماه از تاریخ ثبت هر یک از شرکت های خارجی یا شعب آن، می بایست دایره ی ثبت شرکت ها مراحل زیر را به هزینه ی خود شرکت در
مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه ی تهران با تعیین وزارت عدلیه منتشر کند:

 1. خلاصه ی اساسنامه ی شرکت
 2. نام نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت در ایران دارای چندین نماینده ی مستقل باشد، نام همه ی آن ها
 3. نام اشخاصی که از سوی شرکت دارای حق امضا می باشند.
 4. نام شخص یا اشخاصی که مقیم ایران می باشند و جهت دریافت تمام ابلاغات مرتبط با شرکت دارای صلاحیت می باشند.

بر اساس ماده ی 21 نظامنامه که مقرر نموده است : “مراحل مذبور در ماده ی فوق می بایست در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر گردد که شعبه ی شرکت در آنجا برقرار بوده و یا تشکیل می گردد و چنانچه در آن محل روزنامه ای موجود نباشد، این انتشار می بایست در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با ذکر اینکه به کدام شعبه مربوط می باشد، انجام گردد. انتشارات مذبور در این ماده هم به وسیله ی دایره ی ثبت شرکت ها و به هزیته ی خود شرکت صورت می گیرد.

ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را موظف نموده تا شرکت خود در ایران ثبت نماید، منوط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت داشته باشند. عدم ثبت شرکت، باعث صدور حکم پرداخت جریمه به وسیله ی اشخاص مسئول و همچنین پیشگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می گردد.

برای آسان شدن احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت معین نموده است: هر شرکت خارجی که مطابق با قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 موظف به ثبت شرکت خود می باشد.شرکت خارجی می بایست در تمام اسناد ، صورتحساب ها ، اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران، بیان کند که در ایران تحت چه نمره ای به ثبت رسیده است، در غیر این صورت به جزای نقدی محکوم خواهد شد. این مجازات افزون بر مجازاتی می باشد که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت شرکت مشخص شده است.

اگر از حقوق و قوانین ثبت شرکت های خارجی شناخت کافی ندارید بهتر است این وظیفه را به افراد کار بلد و متخصص ثبت کریمخان بسپارید تا با اطمینان شرکت خود را ثبت کنید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *