راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۱۹آذر ۱۳۹۷
نمونه های عملی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

توضیحی در مورد نمونه های عملی ثبت شرکت با مسئولیت محدود اساس نامه شرکت با مسئولیت محدود ماده ۱ : نام و نوع شرکت : شرکت ……….. ماده ۲ : موضوع شرکت :…………………. ماده ۳ : مرکز اصلی شرکت : ……………. هیات مدیره می تواند تصویب نماید مرکز اصلی شرکت را به هرجایی که صلاح […]

۱۹آذر ۱۳۹۷

تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری امضاء کنندگان ذیل ثبت موسسه …………………………. را با مشخصات ذکرشده در این برگه تقاضا می نماییم . اسم موسسه موضوع موسسه تابعیت مرکز اصلی موسسه و نشانی درست آن : اسامی موسسان ( مشخصات کامل ذکرشود ) تاریخ تاسیس موسسه : مدیر یا مدیران و افرادی که در موسسه حق […]

۱۹آذر ۱۳۹۷

صورت جلسه انحلال موسسه صورت جلسه مجمع فوق العاده موسسه ………………. ثبت شده به شماره …………………. با حضور تمامی شرکاء در مکان موسسه برگزار و نسبت به انحلال موسسه تصمیمات ذیل لحاظ شد :  ……………………. به سمت مدیر تصفیه معین شد. آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ……………. تعیین گردید . مدیر تصفیه به […]

۱۸آذر ۱۳۹۷

افزایش سرمایه مطابق با دعوت قبلی عمومی فوق العاده شرکت ……………… ثبت شده به شماره ………………. صبح / بعد از ظهر روز . ………….. مورخ ……………… با حضور تمامی شرکاء شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه تصمیمات ذیل لحاظ گردید : آقای …………….. با پرداخت ……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را […]