برای ورود در بحث مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تجاری،در ابتدا نیاز است ضمن تعریف شرکت انواع شرکت را نیز برای شما تشریح نماییم.

تعریف شرکت تجاری

شرکت تجارتی،به قراردادی می گویند که براساس آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می گردد ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام هدف خاصی تشکیل می شود اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

اقسام شرکت های تجاری

شرکت های تجاری انواع مختلفی دارند.براساس ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت های تجارتی هفت نوع هستند:

 1. شرکت های سهامی(خاص و عام)؛
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی

در قانون تجارت به منظور ثبت قانونی هر نوع از شرکت ها مدارک جدا از هم پیش بینی شده است که در ادامه ثبت کریم خان به بررسی هر کدام از آن ها می پردازد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام

 • دو نسخه اساسنامه ی شرکت
 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
 • دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 • اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
 • فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵ % سرمایه ی شرکت
 • ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

در مطالب گذشته از اساسنامه و اظهارنامه را مورد بحث قرار دادیم در ادامه این مقاله اطلاعات بیشتری در مورد این دو آیتم به شما ارائه می دهیم.

اساسنامه

اساسنامه شرکت اساس تشکیلات و چگونگی اداره و عمل شرکت را تعیین می نماید.اساسنامه شرکت را نمی توان طبق قرارداد تشریح کرد،زیرا در قرارداد رضایت طرفین قرارداد به منظور تصویب یا تغییر آن لازم است.چنانچه قانون تجارت تصویب اساسنامه را به اکثریت تجویز می نماید بنابراین مقررات مربوط به عقد و قرارداد در خصوص شرکت های سهامی صدق نمی کند و شرکت را میبایست سازمان حقوقی مستقلی به شمار آورد که قانون برای آن مقرراتی وضع نموده است.بنابراین اساسنامه دارای اهمیت بخصوصی است اما این بدان معنا نیست که اساسنامه غیر قابل تغییر است بلکه در مواقع ضروری و طبق تشخیص مجمع عمومی فوق العاده هر یک از مواد آن را مشروط بر که مغایرت با مفاد قانون تجارت پیدا نکند می توان تغییر داد و قبلاَ گفته شد که اساسنامه میبایست براساس ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت تهیه و تنظیم گردد.

اظهارنامه

اظهارنامه در حقیقت سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص می باشد که مفاد آن باید از جانب موسسان طبق ماده ۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت در دو نسخه تنظیم گردد.به منظور تاسیس شرکت سهامی عام،موسسین میبایستاظهارنامه ای شامل نکات ذکر شده در ماده ۷(ل.ا.ق.ت) به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و اعلامیه پذیره نویسی سهام که توسط موسسین امضا شده باشد،به اداره ثبت شرکت ها ارائه و رسید دریافت کنند.

اطلاعات مورد نیاز به منظور نوشتن در طرح اساسنامه عبارتند از:
نام شرکت،موضوع شرکت،مدت شرکت،مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن،سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی،تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و تعیین نوع آن(با نام،بی نام،ممتاز) ،تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی باز پرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف ۵ سال،نحوه ی انتقال سهام بانام،نحوه ی تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس،شرایط صدور اوراق قرضه(در صورت پیش بینی) ،نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت،ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری،تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و میزان سهام تضمینی مدیران،تعداد بازرسان شرکت،تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن،نحوه ی انحلال اختیاری شرکت،نحوه ی تغییر اساسنامه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • دو برگ اظهارنامه شرکت
 • دو جلد اساسنامه شرکت
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
 • کپی شناسنامه ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
 • کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
 • گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
 • ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
 • گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
 • ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 • امضاء وکالتنامه
 • ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 • در صورتی که اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
 • در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتی شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،چنانچه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده آن کشور که نشان دهندهآخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،به علاوه اصل و ترجمه ی وکالتنامه
 • مجوز مربوط به فعالیت از مرجع مربوطه در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
 • دو برگ شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
 • اخذ و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)

شرکت با مسئولیت محدود براساس قراردادی که میان شرکاء امضاء می گردد (شرکتنامه) تشکیل می گردد.تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بواسطه پذیره نویسی عمومی ممکن نیست و موضوع فعالیت شرکت که در شرکتنامه قید می گردد میبایست مشروع بوده و شرکاء قصد و رضایت خود را با امضای آن اعلام نمایند و چون شخصیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود مهم است،اشتباه در خصوص شخصیت شرکا سبب بطلان شرکت می گردد.
پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متقاضی باید حداکثر طی مدت یک هفته از تاریخ ثبت دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر مزبور را از طریق اداره ثبت شرکت ها انجام دهد.

در ادامه ثبت کریم خان مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی را در اختیار شما قرار می دهد.

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی

 1. دو برگ تقاضانامه
 2. دو برگ شرکت نامه
 3. دو نسخه اساسنامه
 4. فتوکپی شناسنامه ی شرکا
 5. مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

به منظور تشکیل شرکت تضامنی شرکاء میبایست شرکت نامه تنظیم و امضاء نمایند که حدود و مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق هر کدام در آن تصریح شود.براساس ماده ۴۷ قانون ثبت،شرکت نامه میبایست ثبت شود وگرنه براساس ماده ۴۸ همان قانون سند ذکر شده در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد،بنابراین شرکت نامه میبایست به صورت سند رسمی تنظیم شود.ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها انجام می گیرد.مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می شود و بعداَ برای اطلاع عموم آگهی می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی-هر کدام در ۴ نسخه

 • صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
 • اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
 • دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 • درخواست کتبی ثبت
 • طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند ۲ ماده ی ۳۲)
 • موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی ۵۱)
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند ۲۸ ماده ی ۶۶ و بند ۴ ماده ی ۵۱)

همان گونه که پیش از این ذکر شد برای تشکیل هر شرکت میبایست اساسنامه آن تنظیم گشته و اهداف آن مشخص شود و لزوماَ در اساسنامه هر یک از تعاونی ها میبایست نکات ذیل نوشته شود :

نام تعاونی با قید کلمه تعاونی؛هدف؛ نوع،حوزه عملیات؛مدت؛مرکز اصلی عملیات و نشانی؛میزان سرمایه؛مقررات مربوط به عضویت؛ارکان،مقررات مالی و کار؛انحلال و تصفیه

که حداقل اعضاء هر تعاونی از ۷ نفر نباید کمتر باشد.یعنی جهت تشکیل تعاونی در هر قسمت حداقل ۷ نفر عضو لازم می باشد و تابعیت کلی تعاونی ها میبایست ایرانی باشد همچنین شرکت ها و اتحادیه های تعاونی شخصیت حقوقی هستند.اداره تعاون مجوز ثبت تعاونی را که عبارت است از درخواست ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید التشکیل از مرجع ثبت،به همراه مدارک و اوراق ذکر شده را به “اداره کل ثبت شرکت ها” در تهران و “اداره ثبت” در شهرستان ها ارسال می نماید تا نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

هیات مدیره تعاونی بعد از ثبت میبایست از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس اخذ کنند و پس از دریافت پروانه تاسیس می باشد که شرکت تعاونی می تواند فعالیت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس

 • الف)فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
 • ب)نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
 • ج)تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
  سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰،۴۱،۴۴
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
 • اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات ذیل حایز اهمیت است:

 • اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن باید قید شود.
 • تشکیل شرکت با تنظیم شرکتنامه انجام می گیرد.
 • روابط شرکاء بر طبق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
 • اداره شرکت با شرکاء ضامن می باشد و حدود مسئولیت آن ها همان است که در شرکت های تضامنی معین شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی

 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است:

 • شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
 • تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
 • سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و ارائه شده باشد.
 • منافع حاصله بنابر سهم الشرکه هر شریک تقسیم می گردد مگر اینکه براساس شرکتنامه ترتیب دیگری معین شده باشد.
 • مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در برابر شرکاء مانند مسئولیت وکیل در برابر موکل است.
 • شرکاء میبایست از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین کند.
 • هیچ کدام از شرکاء نمی توانند سهم خود را بدون رضایت دیگر شرکاء به دیگری انتقال دهد.بنابراین همان موارد و نکاتی که در خصوص شرکت تضامنی در مواد ۱۲۳ الی ۱۱۸ قانون تجارت معین شده براساس ماده ۱۸۵ قانون در شده در خصوص شرکت های نسبی هم باید رعایت شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی

 • اظهارنامه ی ثبت
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
 • یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها
 • داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

اظهارنامه ی ثبت شرکت ها میبایست به فارسی نوشته شود و شامل نام کامل شرکت ،نوع شرکت،از قبیل سهامی تضامنی و مختلط و غیره ،مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن ،تابعیت شرکت و دیگر موارد نوشته شده در ماده ی ۶ نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها تصویب شده در سال ۱۳۱۰ باشد.

ماده ۳ “قانون در خصوص ثبت شرکت ها”که مورد بیان شورای نگهبان است اذعان می دارد :”هر شرکت خارجی،برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی،در ایران مبادرت نماید،باید در مملکت اصلی خود،شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.”

براساس ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران اقدام به امور تجاری نماید،میبایست در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد.لازم به ذکر است که شعبه شرکت خارجی تنها در حدود موضوع قرارداد مربوط و اختیارات ناشی از آن می تواند در ایران فعالیت داشته بار این مدت زمان آن برابر مدت قرارداد بوده و به محض پایان مدت مذکور،فعالیت شعبه نیز در ایران خاتمه خواهد یافت.مگر اینکه مدت قرارداد تمدید شود.علاوه بر آن هر گاه قبل از خاتمه مدت قرارداد،شعبه شرکت خارجی،موضوع قرارداد را انجام دهد،یا قرارداد در اثر اختیار فسخ پیش بینی شده،لغو شود،فعالیت شعبه خارجی در ایران به اتمام خواهد رسید.مرجع ثبت،”اداره ثبت شرکت ها”واقع در تهران می باشد.

مطالب مربوط به تجار و عملیات تجارتی و ثبت شرکت ها و ثبت علایم صنعتی و تجارتی و مدارک لازم برای این امور را در مجموعه مطالب ما در ثبت کریم خان دنبال کنید.

“ثبت کریمخان،همراهی مطمئن در امور ثبتی شما”

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *