زمان پشتیبانی از طرح های صنعتی در مقررات ملی تمام کشورها محصور و گوناگون است و در بسیاری از کشورها زمان اعتبار طرح صنعتی از زمان اعتبار اختراع کوتاه تر و محصور به 15 سال است.پس از اتمام زمان اعتبار طرح صنعتی و یا در هنگام که صاحب نسبت به پرداخت هزینه مرتبط به تمدید طرح ممانعت کند، ثبت طرح صنعتی تحت مواردی از درجه اعتبار محروم خواهد شد.در مقررات مصوب 1386 ایران به موجب بند (د) ماده 28 قانون، زمان اعتبار طرح صنعتی پنج سال از زمان اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این زمان را قادرند جهت دو دوره پنج ساله پی درپی دیگر بعد از پرداخت هزینه مرتبط تمدید نمود.

عدم تمدید ثبت طرح صنعتی

بعد از اتمام هر دوره که از خاتمه دوره آغاز می شود، یک فرصت شش ماهه جهت پرداخت هزینه تمدید گردیده و همین طور جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.جهت اعمال کردن ماده ذکر شده در فصل سوم آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، قوانین و احکام جامع اشاره شده است.به موجب ماده 89 آیین نامه، با دقت به بند ( د ) ماده 28 قانون، صاحب طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه تنظیم ، تقاضایی تمدید ثبت، طی شش ماه پیش از اتمام زمان اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

با دقت به تبصره زیر ماده ذکر شده، در هنگام نخواستن تقاضا تمدید ثبت طی فرصت ذکر شده ، اجازه تقاضایی آن طی فرصت 6 ماه بعد از اتمام اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تاخیر مطابق جدول هزینه ها وجود دارد ، درغیر این صورت ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار محروم خواهد شد.

تقاضایی تمدید ثبت طرح صنعتی همانگونه که در ماده 90 آیین نامه آمده است، در دو نسخه به وسیله مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تامین و بعد از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مرتبط ، به مرجع ثبت ارائه می گردد. مرجع ثبت بعد از اخذ تقاضا تمدید ثبت و پیوسته، آن را در دفتر مرتبط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ تقاضا ، زمان اخذ و شماره آن را ذکر و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، پس از امضاء و مهر به عنوان رسید به تقاضا کننده تسلیم خواهد کرد.

به موجب ماده 91 آیین نامه، در تقاضا تمدید ثبت طرح صنعتی موارد زیر میبایست لحاظ شود:

 1. شماره و زمان ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی که تمدید آن مورد تقاضا است ؛
 2. طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی ؛
 3. اسم و آخرین نشانی کامل صاحب طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در حالی که تقاضا به وسیله نماینده به عمل آید .

مدارک احراز هویت درخواست کننده ، رسید مرتبط به پرداخت هزینه تمدید، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نماینده قانونی، درحالی که تقاضا به وسیله ی نماینده به عمل آید، میبایدست به همراه تقاضایی تمدید تسلیم شود.

تمدید ثبت ، همانگونه که در ماده 92 آیین نامه آمده است،در پی ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و بعد از انتشار آگهی مرتبط ، گواهینامه تمدید ثبت مطابق فرم صادر و ارائه صاحب طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد. گواهینامه طرح مشمول تشریفات گواهینامه اصلی ، یا انجام اصلاحات مورد نیاز، و هم زمان اعتبار طرح صنعتی و زمان اتمام آن خواهد بود.

به موجب تبصره (1) ماده فوق، در زمان تمدید ثبت، مرجع ثبت وظیفه دارد طبقه محصولات را طبق به روز ترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت گواهینامه تمدید ثبت طرح صنعتی را به سبب آن درست نماید. هزینه اصلاح طبقات حاصل اجرای ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مرتبط در روزنامه رسمی به ذمه صاحب طرح خواهد بود.
با دقت به تبصره 2 ماده فوق، تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچ اصلاح در اتمام شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر از این، قوانین اصلاح طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین نامه قابل اجرا خواهد بود.

با دقت به مطالب ذکر شده نکات زیر با اهمیت است :

 1. زمان اعتبار اولیه طرح پنج سال از زمان ارائه اظهارنامه است. بدین معنی اگر پس از اتمام زمان اولیه، صاحب طرح با پرداخت هزینه ثبت طرح اقدام به تمدید آن ننماید در این حالت ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار محروم خواهد شد.
 2. محروم شدن اعتبار ثبت طرح صنعتی در نظری که صاحب نسبت به تمدید آن مبادرت نکند حتمی است و مادامی صاحب طرح با اینکه انقضای مدت اولیه همچون گذشته از طرح استفاده کند این کار تاثیری در بی اعتباری ثبت طرح صنعتی نخواهد داشت.
 3. صاحب طرح طی شش ماه پیش از اتمام مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی قادراست با پرداخت هزینه تمدید نسبت به تمدید ثبت طرح مبادرت کند. در حالی که در طی فرصت ذکرشده صاحب موفق به تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی نشود، یک فرصت دوباره شش ماهه که آغازی آن اتمام اعتبار ثبت طرح صنعتی است، به او داده خواهد شد منوط به اینکه جریمه تاخیر را پرداخت کند. خلاصه اینکه صاحب طی فرصت 6 ماه بعد از اتمام اعتبار ثبت طرح صنعتی می تواند با پرداخت جریمه تاخیر نسبت به تمدید اعتبار طرح مبادرت کند.
 4. با دقت به جدول هزینه ها، هزینه تمدید ثبت و جریمه تاخیر مختلف خواهد بود. با دقت به جدول قید شده، اجازه ثبت تمدید درقبال یک طبقه جهت پنج سال دوم جهت اشخاص حقیقی 900.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 2.700.000 ریال خواهد بود.
 5. اجازه ثبت تمدید هر طبقه اضافی جهت پنج سال دوم برای شخص حقیقی 200.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 600.000 ریال است.
  اجازه ثبت تمدید در قبال یک طبقه جهت پنج سال سوم برای اشخاص حقیقی 450.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 1.350.000 ریال است.
  جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله دوم جهت اشخاص حقیقی 200.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 600.000 ریال است.
  جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله سوم جهت اشخاص حقیقی 100.00 ریال و برای اشخاص حقوقی 300.000 ریال است.
 6. تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی ملزم به ارائه تقاضت دارد و دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح ثبت و آگهی می شود.
 7. مالک طرح صنعتی قادرنمی باشد در شکل تقاضا تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی، اصلاحی در قالب طرح بدهد. مادامی که صاحب در شکل تقاضایی تمدید طرح اقدام به اصلاح در شکل آن نماید در این حالت میبایست قوانین مرتبط به تغییر را اجرا نماید و حتی امکان دارد مجبور شود که اظهارنامه جدیدی را در رابطه با طرح صنعتی تغییر شکل داده ارائه اداره مالکیت صنعتی نماید.

انقضای مدت اعتبار طرح صنعتی

حقوق منحصری که قانونگذار جهت ثبت طرح صنعتی مد نظر دارد در چارچوب به زمان است. این زمان با دقت به مقررات ملی کشورها مختلف است. در کشورما با دقت به بند د ماده 28 قانون مصوب 1386، زمان اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این زمان را می توان جهت دو دوره پنج ساله پی درپی سایر پس از پرداخت هزینه مرتبط تمدید نمود. بعد از اتمام هر دوره که از اتمام دوره آغاز می شود، یک فرصت 6 ماهه جهت پرداخت هزینه تمدید گردیده و همین طور جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
با دقت به مطالب بالا به موجب قانون کشور ما حداکثر زمان پشتیبانی از طرح صنعتی 15 سال است و بعد از اتمام مدت 15 سال، دیگر از طرح صنعتی تایید شده پشتیبانی به عمل نخواهد آمد.
به طور کلی یکی از موارد بطلان حقوق منحصری حاصل از ثبت طرح صنعتی، اتمام زمان پشتیبانی 15 ساله است.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جز ویژگی های این مجموعه در راستایای ثبت طرح صنعتی شما بزرگواران رایاری کنیم.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *