اشخاص دخیل در صدور اوراق مشارکت


اشخاصی که در انتشار اوراق مشارکت موثرند در ذیل آورده شده است:

 • الف: ناشر
 • ب: امین
 • ج: ضامن
 • د: عامل
 • ه: حسابرس

الف: ناشر

ناشر شرکتی می باشد که درخواست صدور اوراق مشارکت می کند. ناشر بعد از دریافت مجوز میبایست نسبت به انتشار امید نامه اقدم نماید.براساس ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون چگونگی انتشار اوراق مشارکت ، ” ناشر میبایست بعد از دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت ، باید امید نامه مورد تایید بورس، حسابرس و امین را تهیه نموده و ارائه دهید.” امیدنامه شامل جزییات و اهداف اوراق مشارکت است.هم چنین براساس ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون چگونگی انتشار اوراق مشارکت ، بعد از موافقت سازمان بورس میبایست مراتب از طریق رسانه جمعی به دیگران اعلام گردد.

ب: امین

براساس بند ه ماده 1 آیین نامه قانون تسهیل ، ” امین : بانک ، موسسه بیمه ، یا هر شخصیت حقوقی مورد تایید بورس می باشد که توسط ناشر انتخاب می گردد تا برای حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت به گونه ای که در این آیین نامه تعیین شده است، وظایف محول شده را انجام دهد “.امین و ضامن می توانند شخصیت حقوقی واحد داشته باشند.مطابق بند و ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، قرارداد بین ناشر و امین میبایست پس از قرارداد ناشر و عامل باشد.وظایف امین براساس مواد 32 تا 34 وظایف آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، به شرح ذیل است :

 1. صدور مجوز برداشت مبالغ جمع آوری شده توسط ناشر، توسط امین صادر خواهد شد.
 2. عامل مکلف است تحت نظارت امین، حداکثر طی 20 روز کاری مبالغ صاحبان اوراق مشارکت را بازگرداند.
 3. تمامی مبالغ در عرضه اولیه به حسابی تحت نظر امین واریز می گردد.

ج: عامل

مطابق بند ط ماده 1 آیین نامه قانون تسهیل ، ” عامل : بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده ( 7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد.”
عامل ، رابط بین ناشر و بورس می باشد.

چنانچه ناشر و عامل شخصیت حقوقی داشته باشند، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود.براساس ماده 36 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تسهیل، وظایف عامل به شرح ذیل می باشد :

 1. عامل ، اوراق مشارکت را جهت عرضه اولیه در بورس تقویم می نماید.
 2. پرداخت سودهای علی الحساب و قطعی اوراق در مقاطع مقرر.
 3. کسر و پرداخت مالیات های مربوط و دیگر امور اجرایی
 4. انتشار حساب های تعیین شده

د: ضامن

براساس بند ی ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ، ” ضامن : شخصیت حقوقی ای که بازپرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ اوراق مشارکت یا بخشی از این وجوه و خرید اوراق مشارکن منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است، تضمین می کند. ضامن با پیشنهاد ناشر و تایید امین تعیین می شود. وجود ضامن به اختیار ناشر است که ضروری است در امیدنامه قید شود “.

ناشر در صورت وجود ضامن میبایست اصل و سود علی الحساب و قطعی را به ضامن ارائه دهد و ضامن میبایست آن را بپردازد. ضمانت ضامن محدود به مبلغی می باشد که در قرارداد ضامن و ناشر آورده شده است .

ه: حسابرس

براساس بند ک ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، ” حسابرس : موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی ، اقتصادی و مالی طرح نوسازی و توسعه شرکت را تایید می کند و گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان اوراق مشارکت می رساند. حسابرس می تواند در عین حال حسابرس شرکت ناشر هم باشد “.
موسسه حسابرسی امکان سنجی فنی اقتصادی و مالی طرح های نوسازی را مورد تایید قرار دهد و الزاماَ میبایست در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت داشته باشد.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص ممنوعیت برخی اقدامات از تاریخ تصمیم مجمع عمومی تا سررسید اوراق مشارکت یا تحقق افزایش سرمایه صحبت می کند.

ممنوعیت برخی اقدامات از تاریخ تصمیم مجمع عمومی تا سررسید اوراق مشارکت یا تحقق افزایش سرمایه

طبق ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون چگونگی انتشار اوراق مشارکت ، شرکت در زمان انتشار اوراق مشارکت نمی تواند :

 1. اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر نماید.
 2. کاهش یا افزایش سرمایه دهد.
 3. سرمایه خود را مستهلک کند.
 4. سرمایه خود را بواسطه بازخرید سهام کاهش دهد.
 5. تقسیم اندوخته نماید.
 6. در چگونگی تقسیم منافع تغییراتی دهد.
 7. صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و به طور کلی تفویض سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از جمله جایزه یا منافع یا انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباَ اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می نمایند ذکر شود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *