آرشیو برچسب‌ها: موضوع فعالیت شرکت ها

موضوع فعالیت شرکت ها موضوع شرکت از سازه های تشکیل دهنده ی شرکت های تجاری است که در بند ۲ اساسنامه آن ذکر می گردد . موضوع شرکت موردی است که شرکت جهت انجام آن کار یا آن رویدادها تشکیل شده است و شناسایی و نشان دهنده گونه کاکرد شرکت ،خدمات و فعالیت های شرکت […]

موضوعات غیر قابل ثبت و فعالیت شرکت کدام است؟ موضوع فعالیت شرکت حاکی از عملیاتی می باشد که شرکت به آن جهت تاسیس شده و کنترل کننده امور انتفاعی اعم از تجاری و غیر تجاری می باشد.موضوع شرکت از آن لحاظ مهم است که فرد حقوقی تنها در خصوص موضوعاتی قادر به فعالیت می باشد […]