آرشیو برچسب‌ها: سهام بی نام

ویژگی های سهام با نام و سهام بی نام در ثبت شرکت سهامی موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته می شود.سرمایه به ثبت رسیده در شرکت حاوی برابر ریالی ارزش سهام بوده و به شخصیت حقوقی شرکت وابسته است و مطابق سهم به شخص سهام دار مرتبط است.به بیان دیگر فعالیت های حقوق […]

شرح حقوق صاحبان سهام در شرکت سهامی عام در شرکت سهامی عام برگ رسیدی که به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت به معنای سهام که جمع سهم است گفته می شود . سود ، درآمد و مزد درآمده مفهومی از سهم است. سهام به معنای بهره مشارکت در هر گونه مشارکت و دارایی […]

تعریف سهام طبق توضیحات درج شده در ماده ۲۴ بخش ۲ قانون تجارت ، سهام بخشی از دارایی شرکت سهامی که نشان دهنده ی میزان شراکت داشتن و حس تعهد داشتن و سود و منفعت صاحب آن در شرکت سهامی می باشد . ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده مقدار سهامی می […]