آرشیو برچسب‌ها: دفتر ثبت تجاری

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله لازم دانسته در خصوص اهمیت ثبت نام در دفتر تجاری نکاتی را به شما توضیح دهد. در قانون تجارت ایران شرایط خاصی جهت تجارت کردن و اشتغال به شغل تاجری پیش بینی نشده است اما تو جه به نکات زیر ضروری است. نظر به اینکه تجارت نیاز […]

دفتر ثبت تجاری ماده ی ۱۶ قانون تجارت بیان نموده « در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجاری تاسیس نماید، تمام اشخاص اعم از ایرانی و خارجی که در آن مناطق به شغل تجاری مشغول می باشند به استثناء کسبه جزء ، باید در مدت مقرر نام خود را ثبت نمایند.» […]

تعریف دفتر ثبت تجاری : ماده ی ۱۶ قانون تجارت بیان نموده « در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجاری تاسیس نماید، تمام اشخاص اعم از ایرانی و خارجی که در آن مناطق به شغل تجاری مشغول می باشند به استثناء کسبه جزء ، باید در مدت مقرر نام خود را […]