آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت

بررسی انحلال شرکت تجاری به دلیل عدم ثبت شرکت تجاری قراردادی می باشد که براساس آن یک یا چند نفر توافق می کنند، سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه، شریک گردند. هم چنین براساس […]

نکاتی در باب قواعد ثبت شرکت در تهران و سایر استان ها شرکت تجاری، به قراردادی می گویند که براساس آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می گردد ، ایجاد نمایند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می […]

براساس قانون تجارت شرکت ها به چند نوع تقسیم می شوند.در تعریف شرکت می توان گفت که شرکت در حقیقت یک اجتماع تخصصی می باشد که هدف از آن رفع برخی از نیازهای جامعه با استفاده از تخصص، دانش و تجربه افراد است. هر شرکتی برای رسمیت یافتن میبایست ثبت شود. با توجه به ماده […]

نکات قابل توجه در مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه زمانی که دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم چگونگی تقسیم سود و زیان براساس مفاد قرارداد، توافق کنند پروسه فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است. به بیانی دیگر هر گونه […]