آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت ها

سوئیس یکی از کشورهای اروپای غربی بوده که مطابق آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۰۷ میلادی این کشور پنجمین کشور ثروتمند در دنیا می باشد که معروفیت خود را مرهون امنیت، و بانک های سرشناس می داند.این کشور مرکز اکثر اداره ها و سازمان های بین المللی همچون صلیب سرخ، موسسه تجارت جهانی، یکی از […]

چگونگی ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی انجمن علمی به انجمنی انتساب می شود که در یک رشته علمی تعیین شده (مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات پژوهشی و فناوری )فعالیت کنند.این انجمن ها به عنوان بنیاد های علمی اجازه فعالیت علاقه مندان را در عرصه های مختلف علمی […]

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد : ۱- نام کامل شرکت ونوع آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲- موضوع شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳- نشانی کامل مرکز اصلی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….کدپستی :…………………………….تلفن ثابت :……………………….. نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه) :…………………………………………………………………………………………………………………. […]

لزوم ثبت شرکتها اعتبار و رسمیت شرکت های تجاری زمانی اثبات می گردد که ثبت شده باشد،همچنین به واسطه ثبت شرکتها شخصیت حقوقی شرکت کامل می گردد.در حقیقت هر شرکت جهت بازیابی شخصیت حقوقی و رسمیت یافتن میبایست ثبت گردد ، در نتیجه ثبت شرکت ها امری مهم و اجباری است.سوالی که ممکن است مطرح […]