آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی مختص قانون ایران است این نوع شرکت در اروپا وجود ندارد و در صورتی که به شکل دیگری ترجمه شود با شرکت مسئولیت محدود اشتباه خواهد شد این شرکت با عقد شرکت در قانون مدنی ایران مطابقت دارد یعنی اگر شرکت مدنی با جنبه غیرتجاری ایجاد شود الزاماً میبایست به صورت نسبی درآید […]

شرکت های تضامنی و نسبی، در دسته شرکت های شخصی است. در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکاء نامحدود می باشد و تعهد شرکاء به کلیه اموال و دارایی آن ها تسری دارد. براساس ماده ۱۱۶ قانون : ” شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با […]

در شرکت های تضامنی و نسبی، مثل سایر شرکت های تجاری جهت فعالیت و اداره شرکت نیازمند سازمان و تشکیلاتی می باشد که از احکام و مقررات مختلفی تبعیت می کند. همچنین امور مالی این شرکت ها و مقررات حاکم بر این حوزه، به عنوان یکی از اجزای مرتبط با حیات آن ها، باید بررسی […]

شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی ، جزشرکت های شخص به حساب می آید زیرا هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه خود در شرکت ، پرداخت قروض شرکت را تضمین می کنند و در صورتی که سرمایه شرکت پاسخگوی بدهی های آن نباشد؛ طلبکاران، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت حق دارند به […]