آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت با مسئولیت محدود

بنا بر ماده ۹۴ قانون تجارت تعریف شرکت با مسئولیت محدود به صورت ذیل تعریف شده است : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله اطلاعاتی در خصوص مجامع عمومی شرکت بامسئولیت محدود را در اختیار شما قرار دهد. ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را این گونه تعریف نموده است : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل […]

نکاتی در خصوص تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اجازه ای که اساسنامه شرکت به آن ها داده و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات ذکر شده در این مطل اقدام نمایند.بنابر این برای آشنایی با مراحل و شرایط آن هر یک از تغییرات […]

توضیحاتی در خصوص نحوه تنظیم اساسنامه و شرکتنامه با مسئولیت محدود در این مقاله ثبت کریم خان در خصوص نحوه تنظیم اساسنامه و شرکتنامه با مسئولیت محدود را شرح می دهد.در قانون تجارت ایران،نص صریحی درباره لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد،با توجه ماده(۹۷ ق.ت) ملاحظه می گردد که موسسان شرکت الزاماَ میبایست شرکتنامه بین خود […]