آرشیو برچسب‌ها: انواع شرکت های تجارتی

از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت است. انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر کدام از شرکا و تعداد افراد عضو و… وابسته است. مطالعات تاریخی و بازرگانی بیان گر این است که از بین شرکت های هفت گانه،شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود،تضامنی […]

شرکت های تجارتی ، مجموع دو یا چند فرد حقوقی یا حقیقی با هدف اجرای اقدامات تجاری و بدست آوردن سود را می گویند. شرکت هایی که قصد ایجاد آن ها تجارت نمی باشد وفعالیت تجاری انجام نمی دهند،شرکت های مدنی یا حقوقی گفته می شوند. مطابق قانون تجارت ایران در ماده ۲۰، شرکت های […]