راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۲۶اسفند ۱۳۹۷
اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس

تعریف بورس موسسه حقوقی کریم خان درخصوص اوراق معاف از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار توضیحاتی ارائه می دهد: به زبان عامیانه به معنای بازار است که در فرهنگ واژگان در مقابل کلمه داد و ستد قید شده است . از نگاه علم اقتصاد بورس، به شکلی بازار داد و ستد و یا […]

۲۶اسفند ۱۳۹۷
انتقال مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی

انتقال حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی در جریان ثبت ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت از الزامات ثبت طرح صنعتی می باشد. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست در دو رونوشت و در شکل ویژه ای و به زبان فارسی تهیه گردد و بعد از درج تاریخ، به وسیله درخواست کننده یا وکیل او امضاء گردد.تاریخ اظهارنامه […]

۲۵اسفند ۱۳۹۷
تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی کارگزار و به بیان دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشد.سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت کاری و تدبیر آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان هم با استفاده از […]

۲۵اسفند ۱۳۹۷
ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

چگونگی ثبت انجمن در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی انجمن علمی به انجمنی انتساب می شود که در یک رشته علمی تعیین شده (مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات پژوهشی و فناوری )فعالیت کنند.این انجمن ها به عنوان بنیاد های علمی اجازه فعالیت علاقه مندان را در عرصه های مختلف علمی […]