تمام مطالب نوشته شده توسط: ثبت شرکت ها

درباره ثبت شرکت ها

انتخاب و عزل بازرسان شرکت مطابق با بند ۳ ماده ۲۰ و بند ۳ ماده ۷۴ و ماده ۱۴۵ ل.ا.ق.ت، در شرکت های سهامی عام اولین بازرسان شرکت به وسیله ی مجمع عمومی موسس انتخاب می گردند، اما در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسان شرکت در صورت جلسه ای ذکر گردیده و توسط تمام سهامداران […]

تقاضانامه یا اظهارنامه در قانون و آیین نامه ی ثبت شرکت های تجاری “اظهارنامه” تقاضای ثبت و در نظامنامه ی قانون تجارت “تقاضانامه” ثبت شرکت عنوان شده می باشد. به این دلیل که نظامنامه ی قانون تجارت از لحاظ تصویب مقدم می باشد. در مراجع ثبتی نیز ” تقاضانامه ی ثبت شرکت داخلی” اوراق چاپی […]

تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت کریمخان قصد دارد طی این مقاله شرایط لازم برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام را تشریح نماید. قبل از هر چیزی لازم است به تعریف مختصری از این نوع شرکت ها پرداخته شود، بر اساس ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت که بیان نموده است: شرکت […]

دفتر ثبت تجاری ماده ی ۱۶ قانون تجارت بیان نموده « در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجاری تاسیس نماید، تمام اشخاص اعم از ایرانی و خارجی که در آن مناطق به شغل تجاری مشغول می باشند به استثناء کسبه جزء ، باید در مدت مقرر نام خود را ثبت نمایند.» […]