همه چیز درباره تشکیل و ثبت و اداره شرکت تضامنی


تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی که میان دو یا چند شریک،درجهت فعالیت های تجاری تاسیس شده و سرمایه افراد مغایر با شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم بندی نمی شود،چنانچه سرمایه شرکت در موقع زوال جهت ادای بدهی های شرکت کفایت نکند،بنابراین هرفرد شریک موظف به پرداخت بدهی ها می باشد.

 

اوصاف اساسی شرکت تضامنی

 1. در شرکت تضامنی هر شریک در برابر تمامی بدهی های شرکت موظف می باشد. به این ترتیب ازبهر شریکان طرح مورد اعتمادی نیست ، ولی جهت افرادی که با شرکت خرید و فروش می نمایند بهترین طرح به حساب می آید.
 2. حداقل سرمایه ای جهت تشکیل آن مشخص نگردیده است.
 3. روش های مدیریت آن ساده می باشد،بنابراین جهت تاسیس موسسه هایی با شمار اکثر شریکان مناسب نمی باشد.
 4. در بسیاری از موارد،اتخاذ تصمیم جهت مدیریت شرکت ،به کمک رای های افراد شریک ایجاد می شود، از همین رو این طرح جهت شمار محدودی از شریکان متناسب می باشد.
 5. جابه جایی سهام شرکت به وسیله آراء کلیه شریکان صورت می گیرد.

مسئولیت هر شریک در شرکت تضامنی

وظایف شریکان در شرکت تضامنی عبارت است از :

 1. پیش از زوال شرکت، بدهی های شرکت از خود شرکت تقاضا می گردد نه به وسیله شرکاء
 2. چنانچه شرکت تضامنی از بین برود، بدهی های شرکت از خود شرکت تقاضا می گردد. چنانچه سرمایه شرکت جهت ادای بدهی ها کفایت نکند، هر یک از شرکا موظف به پرداخت بدهی ها می باشد.
 3. هر تعهدی که میان شرکاء دررابطه با بدهی های شرکت مغایر با وظایف شرکاء برقرار گردد،تنها میان خود شرکاء گواه می باشد و در مقابل افراد ثالث قابل اتکا نمی باشد. ( ماده 117 ق. ت )

سوال :چنانچه یکی از شریکان در شرکت تضامنی،سهم خود را به دیگری واگذار نماید،وظیفه دیون شرکت که پیش از ورود شریک جدید تشکیل شده اند چیست ؟

پاسخ: فرد شریک جدید همانند دیگر شریکان دررابطه با کلیه بدهی های شرکت وظیفه دارند ،فرقی نمی کند که دین پیش از ورود او به شرکت و یا بعد از ورود او به شرکت باشد. ولی افراد شریک پیشین که از شرکت بیرون آمده اند،هیچ وظیفه ای دربرابر بدهی های پیش از خروج یا بعد از خروج ندارد.

تعداد شرکاء در شرکت تضامنی :مطابق ماده 116 ق. ت حداقل تعداد شرکا 2 نفر می باشد.

اسم شرکت تضامنی

 1. در نام شرکت میبایست واژه های ” شرکت تضامنی ” درج گردد.
 2. نام شرکت میبایست حداقل شامل اسم یکی از شریکان باشد.
 3. چنانچه نام شرکت شامل نام کلیه شریکان نباشد ، بعد از نام شریک یا شرکا که نام برده شده، می بایست از کلماتی شامل ” شرکاء ” و یا ” و برادران ” به کاربرده شود.

آیین گذار جهت عدم شرایط مذکور ،تعهداتی شامل مدنی یا کیفری مقرر نکرده است.

زمان تشکیل شرکت تضامنی

زمان تاسیس شرکت تضامنی همانند شرکت بامسئولیت محدود می باشد یعنی :

 1. کلیه سرمایه می بایست از آغاز به صورت نقدی ادا گردد، به این ترتیب در این شرکت، مغایر با شرکت سهامی ضمانت به پرداخت امکان پذیر نمی باشد.
 2. کلیه سهام شرکت غیرنقدی ارائه گشته و آن هم از آغاز عرضه می شود.
 3. در این شرکت هم مشابه ، شرکت سهامی تاسیس آن به ثبت بستگی ندارد و پیش از ثبت ، شرکت تاسیس می شود.

در سالنامه آورده های غیرنقدی میبایست این موارد را مراعات نمود که در شرکت تضامنی هم مشابه شرکت بامسئولیت محدود و مغایر با شرکت های سهامی ، سالنامه آورده های غیرنقدی به وسیله شریکان انجام می شود و به عقیده کارشناس رسمی دادگستری احتیاجی نمی باشد. ( ماده 122 ق. ت )

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

 1. دو رونوشت کامل از شرکتنامه
 2. دو رونوشت کامل از تقاضانامه
 3. دو رونوشت کامل از اساسنامه
 4. دو رونوشت صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 5. دو رونوشت صورتجلسه هیات مدیره
 6. اصل جواز فعالیت ازسوی مراجع مربوطه زمانی که ثبت موضوع به مجوز نیاز دارد.
 7. اصل تاییدیه عدم سوء پیشینه برای عضوهای هیات مدیره ، مدیر عامل
 8. عکس برابر با اصل مدارک کسب هویت تمامی شریکان ، مدیران و هیات ناظر(زمانی که شمار شریکان بیشتر از 12 نفر باشند).
 9. اصل وکالتنامه نماینده دادگستری چنانچه ثبت شرکت به وسیله نماینده انجام گیرد.

نکته: واگذاری سهام شرکت در شرکت تضامنی طبق ماده 123 ق. ت به جلب رضایت کلیه شریکان وابسته است.

مدیران در شرکت تضامنی

 1. تعداد مدیران یک یا چند نفر می باشد.
 2. مدت زمان مسئولیت آن ها مدت زمان خاص یا نامحدود می باشد.
 3. مدیران از میان خود شریکان یا بیرون از شرکت انتخاب می گردند.

شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی

در این مورد قانون بیاناتی نداشته است و تنها در سه مورد جهت اتخاذ تصمیم ، رای های شریکان ضروری میباشد که شامل:

 1. مطابق ماده 123 ق. ت : واگذاری سهام شرکت هر فرد به فرد دیگری،به جلب رضایت کلیه شریکان وابسته است.
 2. مطابق ماده 135 ق. ت : هر شرکت تضامنی قادر است با تصویب کلیه شریکان و توجه به قوانین دررابطه با شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل می شود.
 3. مطابق ماده 136 ق. ت : یکی از موردهای زوال شرکت تضامنی، رضامندی کلیه شریکان می باشد.

شیوه اخذ تصمیمات در موارد سکوت قانون

درمورد مابقی چگونگی تصمیمات در سه شکل توضیح می دهیم :

 1. نظر اول : مابقی حالات را با 3 گزینه مذکور قیاس می نماییم و در مورد آن ها هم دستور می دهیم که تصمیم گیری میبایست بنابه نظر شریکان باشد.
 2. نظر دوم : آیین گذار با نظر به اعتبار 3 حالات مذکور که رای های شریکان ضروری می باشد و حد نصاب جهت اخذ تصمیم منوط به اساسنامه شرکت بوده و چنانچه اساسنامه شرکت تعبیری نکرده باشد، شرکت نقض می گردد.
 3. نظر سوم : آیین گذار با نظر به اعتبار 3 حالات مذکور که رای های شریکان ضروری می باشد و حد نصاب جهت اخذ تصمیم منوط به اساسنامه شرکت می باشد. به این معنی که حد نصاب مابقی تصمیمات: 1/ به وسیله شریکان در اساسنامه شرکت مقرر شده است و 2/ چنانچه در اساسنامه تعیین نشده باشد،میبایست تصمیم گیری ها بنا به اکثریت رای های شریکان می باشد.

از میان این موارد، نظریه سوم بیشتر از بقیه نظرات مورد پذیرش قرار می گیرد.

نحوه تقسیم سود درشرکت تضامنی

 1. در مرحله اول براساس نظم موجود در شرکتنامه تعیین می گردد.
 2. چنانچه شرکت نامه دستری نداشته باشد،سود هریک از شرکا متناسب با سهمی که هریک در سرمایه شرکت دارند ،تقسیم بندی می گردد.

البته در شرکت های تضامنی چنانچه براثر خسارت های وارد شده،سهام هریک از شرکا کاسته شود،زمانی که این کاستی برطرف نگردد،میبایست از پرداخت سود به شریکان جلوگیری نمود. تنها در این مورد شرکت، افراد شریک را به کامل نمودن سرمایه و پرداخت هزینه بیشتر از حد تعیین شده در شرکتنامه،متعهد می باشد.

نظار در شرکت تضامنی

اگرچه در شرکت بامسئولیت محدود که وجود هیات نظار ضروری می باشد، ولی در شرکت تضامنی وجود این هیات در قانون لازم نمی باشد.

رابطه طلبکاران با شرکت تضامنی و شرکاء شرکت تضامنی

 1. قبل از زوال: تقاضای بدهی های شرکت از خود شرکت انجام می شود.
 2. بعد از زوال:چنانچه سرمایه، تقاضای طلبکاران را کفایت نکند ، طلبکاران قادرند بابت تقاضای کلیه یا قسمتی از طلب خود، به یک یا چند نفر از شریکان رجوع نمایند،زیرا شریکان در برابر طلبکاران شرکت ، مسئولیت تضامنی دارند.
 3. هریک از شریکان در برابر کلیه بدهی های شرکت بدهکارمی باشند،اگرچه که اندازه بدهی ها، از سرمایه آورده خود به شرکت آورده بیشتر باشد.

هرچند شریکان در مقابل بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی دارند، ولی در رابطه میان شریکان مسئولیت هر کدام از آن ها در پرداخت بدهی اینگونه می باشد:

 1. برحسب آنکه در شرکت نامه قید گردیده است.
 2. چنانچه شرکت نامه در این رابطه چیزی تعیین نکرده باشد،متناسب با آورده سرمایه به شرکت.

به این ترتیب هرکدام از شریکان بعد از غرامت ضررها جهت سهم دیگر شریکان به آن ها مراجعه نماید.

چنانچه بعد تاسیس شرکت تضامنی ،به منظور شریک جانشین با شرکت ارتباط برقرار نماید، نسبت به دیونی که قبل از ورود او به شرکت حاصل شده است، نیز با دیگر شرکاء مسئولیت تضامنی دارد. اگر برخلاف این ترتیب بین شرکاء قراری گذاشته شده باشد :

 1. این قرار در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیرقابل استناد است.
 2. اما در این رابطه بین خود شرکاء قابل استناد است.

توجه داشته باشید که شریک قبلی که سهم الشرکه خود را به شریک جدید واگذار کرده است، متناسب با بدهی شرکت،وظایفی ندارد،خواه از زمان پیش از خروج او از شرکت، خواه بعد از خروج او از شرکت باشد.

رابطه طلبکاران شرکت با طلبکاران شرکاء

با زوال شرکت تضامنی :

 1. در آغاز دارایی شرکت جهت پرداخت بدهی های خود شرکت اعمال گردد و پیش از ادای بدهی خود شرکت، بستانکاران شرکاء حقی برای آن دارایی ها ندارند.
 2. چنانچه اموال شرکت برای بدهی ها کافی نباشد، بستانکاران شرکت به شریکان مراجعه می نمایند و بنابراین طلبکاران شخصی و شرکت بر یکدیگر اولویت ندارند.

تهاتر(معامله پایاپای) در شرکت تضامنی

 1. چنانچه فردی بدهکار شرکت و طلبکار از یکی از شریکان باشد،پیش یا بعد از زوال شرکت، قادر به معامله پایاپای باشد.
 2. چنانچه فردی طلبکار از شرکت و بدهکار یکی از شریکان باشد، پیش از زوال شرکت قادر به معامله پایاپای نمی باشد، زیرا پیش از زوال شرکت، بدهی شرکت به شریکان تسرس نمی یابد.
 3. چنانچه فردی طلبکار از شرکت و بدهکار یکی از شریکان باشد، بعد از زوال شرکت ،چنانچه طلبی که طلبکار از شرکت دارد، پرداخت نگردد قادر است در مقابل شریک معامله پایاپای نماید.

شایان ذکر است که فرد نخست قادر به معامله پایاپای نمی باشد، میبایست تقاضای خود را از شرکت پرداخت نماید و چنانچه طلب او از شرکت پرداخت نشد، به تهاتر اتکا نماید، زیرا بعد از زوال شرکت های تضامنی اول طلب طلبکاران از شرکت پرداخت می شود و چنانچه سرمایه شرکت کافی نباشد،بعد از آن به دنبال شریکان می رویم.

محدودیت های شرکاء در شرکت تضامنی

 1. هیچ شریکی قادر نمی باشد به حساب خود یا شخص ثالث، تجارتی اعمال نماید، به جز رضایت کلیه شریکان
 2. هیچ شریکی قادر نمی باشد به سمت شریک جانشین در شرکت دیگر با همان گونه تجارت وارد شود، به جز رضایت کلیه شریکان
 3. هیچ شریکی قادر نمی باشد به سمت شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگر با همان گونه تجارت وارد شود، به جز رضایت کلیه شریکان

انحلال شرکت تضامنی

انحلال به دلیل این موارد صورت می گیرد :

 1. زمانی که شرکت جهت اجرای عنوان ویژهای تاسیس گردد و آن را به اتمام رساند.
 2. زمانی که شرکت جهت اجرای عنوان ویژهای تاسیس گردد و اجرای آن امکان پذیر نباشد
 3. زمانی که شرکت جهت زمان مشخصی تاسیس گردد و آن زمان به پایان رسیده باشد ،به جز این که زمان آن تمدید گردد.
 4. با ورشکستگی
 5. تصمیم گیری کلیه شریکان
 6. چنانچه هریک از شریکان به دلیل و شرایطی زوال شرکت را درخواست نماید
 7. با شرایطی نقض شرکت به وسیله یکی از شریکان را تقاضا نماید
 8. در بعضی حالات استثنایی با ورشکستگی یکی از شریکان
 9. در صورت تقاضای طلبکاران یکی از شریکان البته با شرایطی
 10. فوت یا ورشکستگی یکی از شریکان البته با شرایطی

مدارک لازم برای زوال شرکت تضامنی :

 • الف ) تمامی مدارک ثبتی شرکت
 • ب) مدارک شناسایی شریکان
 • ج ) اصل صورتجلسه زوال که به تایید تمامی شریکان و مدیر برسد.
 • د) اطلاعیه آخرین تغییرات شرکت اگر تغییراتی وجود داشته باشد

تمامی خدمات تشکیل و ثبت و اداره شرکت تضامنی به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب کریم خان ارائه می گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *