مدارک مورد نیاز جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت تضامنی


موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله به مدارک مورد نیاز جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت تضامنی بپردازد.

تصمیم افزونی سرمایه به وسیله افزایش سهم الشرکه شرکت تضامنی

( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده )

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه امضاء تمامی شریکان .
 2. عرضه فهرست شریکان و اندازه سهم الشرکه آنها پیش و پس از افزونی سرمایه به همراه امضاء تمامی شریکان .
 3. عرضه کپی گواهی شده شناسنامه و کارت ملی شریکان جدید .
 4. عرضه برگ نمایندگی, وکیلان افراد حقوقی چنانچه شریکان شرکت افراد حقوقی باشند .
 5. چنانچه جلسه با حاضرشدن بیشترین شرکاء ایجاد شود عرضه اصل اطلاعیه دعوت براساس اساسنامه شرکت و با توجه به مواد 6 و قانون تجارت اجباری می باشد .
 6. چنانچه افزونی سرمایه به صورت غیرنقدی باشد عرضه سالنامه سرمایه غیر نقد به همراه امضاء تمامی شریکان
 7. عرضه مجوز از مراجع دارای صلاحیت در هنگام نیاز

تصمیم افزونی سرمایه به وسیله افزایش سهم الشرکه

( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء )

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی شریکان به همراه امضاء تمامی شرکاء .
 2. عرضه فهرست شریکان و اندازه سهم الشرکه آنها پیش و پس از افزونی سرمایه به همراه امضاء تمامی شریکان .
 3. عرضه کپی گواهی شده شناسنامه و کارت ملی شریکان جدید .
 4. عرضه برگ نمایندگی, وکیلان افراد حقوقی چنانچه شریکان شرکت افراد حقوقی باشند .
 5. چنانچه جلسه با حاضرشدن بیشترین شرکاء ایجاد شود عرضه اصل اطلاعیه دعوت براساس اساسنامه شرکت و با توجه به مواد 6 و قانون تجارت اجباری می باشد .
 6. چنانچه افزونی سرمایه به صورت غیرنقدی باشد عرضه سالنامه سرمایه غیر نقد به همراه امضاء تمامی شریکان
 7. عرضه مجوز از مراجع دارای صلاحیت در هنگام نیاز

تصمیم افزایش سرمایه به وسیله ورود شریک جدید

( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده)

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه امضاء تمامی شرکاء .
 2. عرضه فهرست شریکان و اندازه سهم الشرکه آنها قبل و بعد از افزونی سرمایه به همراه امضاء تمامی شریکان .
 3. عرضه کپی گواهی شده شناسنامه و کارت ملی شریکان جدید .
 4. عرضه برگ نمایندگی, وکیلان افراد حقوقی چنانچه شریکان شرکت افراد حقوقی باشند .
 5. چنانچه جلسه با حاضرشدن بیشترین شرکاء ایجاد شود عرضه اصل اطلاعیه دعوت براساس اساسنامه شرکت و با توجه به مواد 6 و قانون تجارت اجباری می باشد .
 6. چنانچه افزونی سرمایه به صورت غیرنقدی باشد عرضه سالنامه سرمایه غیر نقد به همراه امضاء تمامی شریکان
 7. عرضه مجوز از مراجع دارای صلاحیت در هنگام نیاز

تصمیم افزایش سرمایه به وسیله ورود شریک جدید

( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء )

 1. عرضه صورتجلسه مجمع عمومی شریکان به همراه امضاء تمامی شرکاء .
 2. عرضه فهرست شریکان و اندازه سهم الشرکه آنها پیش و پس از افزونی سرمایه به همراه امضاء تمامی شریکان .
 3. عرضه کپی گواهی شده شناسنامه و کارت ملی شریکان جدید .
 4. عرضه برگ نمایندگی, وکیلان افراد حقوقی چنانچه شریکان شرکت افراد حقوقی باشند .
 5. چنانچه جلسه با حاضرشدن بیشترین شرکاء ایجاد شود عرضه اصل اطلاعیه دعوت براساس اساسنامه شرکت و با توجه به مواد 6 و قانون تجارت اجباری می باشد .
 6. چنانچه افزونی سرمایه به صورت غیرنقدی باشد عرضه سالنامه سرمایه غیر نقد به همراه امضاء تمامی شریکان
 7. عرضه مجوز از مراجع دارای صلاحیت در هنگام نیاز

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت……………………………. شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ……………… سرمایه ثبت شده ……………………………. ریال در تاریخ ………….. ساعت ……… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.
خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.
خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.
خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ …………………………….. به …………………………….. .ریال افزایش و ماده ………………….. اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.
مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.

به خانم / آقای ……………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در
شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت………………………………. شماره ثبت ………….. و شناسه ملی …………….. سرمایه ثبت شده …………………………….. ریال در تاریخ ………… ساعت ……… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:

 1. خانم / آقای …………………. فرزند……… متولد ……… شماره شناسنامه…………………… و شماره ملی ………………………. صادره از ……. به آدرس …………………………………………………………………………………………….. با پرداخت …………………… ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
 2. خانم / آقای …………………. فرزند……… متولد ……… شماره شناسنامه………………………. و شماره ملی صادره از ……. به آدرس …………………………………………………………………………………………….. با پرداخت …………………… ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.

مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.

سرمایه شرکت از مبلغ …………………. ریال به …………………. ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ………. اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص مدارک مورد نیاز جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت تضامنی به شما عزیزان،می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *