دعوای بطلان فقط از جانب اشخاص ذینفع پذیرفته می شود. اشخاص ذیل را می توان تحت عنوان ذینفع دعوای بطلان معرفی کرد :

  1. تمامی شرکا اصولاَ ذینفع دعوای بطلان می باشند مگر بطلان شرکت منحصراَ به حقوق یکی از شرکا زیان وارد نماید.
  2. اصولاَ اشخاص ثالث ذینفع دعوای بطلان نمی باشند مگر آن که میان ثالث و شرکت تعهدی باشد و عدم رعایت تشریفات ، سبب عدم اجرای تعهد گردد.
  3. دادستان در صورتی می تواند دعوای بطلان نماید که عدم رعایت تشریفات، منافع عمومی را تهدید کند.

 

خوانده دعوای بطلان

چنانچه ثبت شرکت صورت پذیرفته باشد خوانده، شرکت و مرجع ثبت شرکت ها و در صورت عدم ثبت فقط شرکت ، خوانده دعوا است.

عدم امکان استناد به بطلان در برابر ثالث

براساس ماده 270 لایحه قانون تجارت، موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند به این بهانه که شرکت باطل شده، از اجرای تعهد در قبال ثالث خودداری نمایند. بعنوان مثال در صورتی که شرکت ساختمانی از شخصی آجر خریداری نماید و بعد از آن به حکم دادگاه باطل گردد باز هم میبایست ارزش معامله آجر را بپردازد. هم چنین براساس این ماده، اشخاص ثالث می توانند معامله با شرکت را لحاظ ننمایند و برای اجرای تعهدات متقابل به شرکت مراجعه ننمایند.

اگر می خواهید در خصوص از بین رفتن موجبات بطلان اطلاعاتی را کسب کنید در ادامه با ثبت کریم خان همراه باشید.

از بین رفتن موجبات بطلان

براساس ماده 271 لایحه ، ” در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد “.

در صورتی که پیش از صدور حکم بطلان در مرحله ابتدایی ، موجبات بطلان رفع شود مانند آن که تعداد اعضای هیات مدیره در سهامی عام 4 نفر بوده اما پیش از صدور حکم بدوی براساس ماده 107 لایحه به 5 نفر افزایش یابد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر می نماید . صدور قرار سقوط دعوای بطلان، قبل از صدور حکم ابتدایی امکان پذیر است…..

درخواست مهلت برای رفع موجبات بطلان

برابر ماده 272 لایحه ، ” دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور، تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است . در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد .”

دادگاه در صورتی که برای از میان رفتن موجبات بطلان مهلت می دهد که خوانده دعوا درخواست کند پس از درخواست خوانده، اعطای مهلت در اختیار دادگاه است که مهلت حداکثر شش ماه می باشد.

مسئولیت ناشی از صدور حکم بطلان شرکت

براساس ماده 273 لایحه ، ” در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناَ مسئول خسارتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است “.
در صورت صدور حکم قطعی بطلان شرکت، مسئولین بطلان مسئول جبران خسارت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث می باشند. مسببین بطلان هم می توانند موسسین شرکت باشند و هم اشخاص دیگر مانند کارشناس یا کارمند دولت. اما دقت کنید که مسئولیت تاسیس و ثبت شرکت براساس ماده 23 لایحه، به گونه ای تضامنی بر عهده موسسین است نه دیگر اشخاص . هم چنین در این ماده مسئولیت در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث می باشد.

تعیین مدیر تصفیه پس از حکم بطلان

شرکت بعد از صدور حکم بطلان وارد مرحله تصفیه می گردد در این مرحله میبایست بدهی های شرکت پرداخت و طلب آن وصول گردد و دارایی شرکت میان شرکا تقسیم می گردد. به همین دلیل میبایست مدیر تصفیه تعیین گردد تا به امور اجرایی تصفیه شرکت رسیدگی نماید.طبق ماده 274 لایحه، دادگاهی که حکم بطلان صادر می نماید میبایست ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه مشخص کند و زمانی که مدیر یا مدیران تصفیه ای که بوسیله دادگاه معین شده اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند براساس ماده 275 لایحه، دادگاه کار تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *