ثبت شعبه شرکت خارجی
امتیاز به این مطلب

به دلیل زیادی سرمایه، برخی از موسسات بازرگانی حوزه فعالیت بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشور محل اقامت را دارند و به خرید و فروش یا دیگر کارهای تجارتی می پردازند. اینگونه شرکت ها چون در ممالک خارج به تجارت مشغول می باشند ، کشورهای دیگری که شعب این قبیل موسسات در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند، باید به اعمال آنها رسیدگی نمایند. در کشورهای متمدن جهت شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس میگردد ، اول اقدام به ثبت رساندن شرکت است. در این مطلب، موسسه حقوقی کریم خان نحوه ی ثبت شعبه شرکت خارجی را تشریح می نماید.

ثبت شعبه شرکت خارجی

 

شرکت های خارجی

جواز ثبت شرکت های خارجی طبق قانون ثبت شرکت ها تصویب شده در ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ می باشد. به موجب ماده ی ۳ قانون ذکر شده از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی جهت انجام فعالیت تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران بعنوان شعبه یا نماینده می بایست در مملکت اصلی خویش قانونی شناخته شود.

ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

بعد از تدوین قانون اساسی در تاریخ ۱۳۵۸ به علت آنکه مردم خاطرات خوشایندی از دخالت بیگانگان، بخصوص موسسات چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و چپاول و غارت اموال ملی داشتند، برای کوتاه کردن دست بیگانگان در اصل ۸۱ قانون اساسی بیان شد: « امتیاز دادن برای تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».

اصل مذکور در عمل مشکلات بسیاری را بوجود آورد. بیشتر ممالک دنیا برای برطرف نمودن نیازهای خویش بخصوص در عرصه فناوری و صنعت به کمک دیگر کشورها می باشند.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا برای رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها طبق اظهارنظر شورای نگهبان تنها زمانی اقدام به ثبت شعبه شرکت خارجی می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد بسته باشد. به بیانی دیگر تنها شرکت های خارجی را که با دولت ایران قرارداد دارند می توان ثبت نمود.
این نکته قابل ذکر است: چنانچه شرکت های خارجی نمایندگی داشته باشند، ثبت شعبه شرکت خارجی آن ها نیز الزامی می باشد.

تقاضای ثبت شعبه شرکت خارجی

چنانچه درخواست ثبت شعبه شرکت خارجی ضمن درخواست ثبت اصلی باشد می بایست با تعیین مکان شعبه و معرفی مدیر آن یا شخصی که حق امضا در شعبه دارد، در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز ثبت گردد. اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ، در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد. و نیز چنانچه پس از ثبت شرکت، شعبه تاسیس گردد، درخواست تقاضای ثبت شعبه شرکت خارجی بر اساس اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد، سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.

در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ، به محلی که شعبه دایر میگردد ارسال خواهد شد تا اداره یا دایره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی انتشار دهد.

مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت خارجی

چنانچه ثبت شعبه شرکت خارجی در نظر باشد، طبق ماده ی ۸ نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، تحویل مدارک زیر الزامی میباشد:

 1. ارائه اظهارنامه ثبت به فارسی
 2. ارائه سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه می باشد

( اگر درخواست ثبت شعبه شرکت خارجی در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت بعمل آمده باشد، ارائه سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لزومی ندارد.)

تصدیق ثبت شرکت یا شعبه آن

بر اساس ماده ی ۱۸ نظامنامه مزبور، بعد از ثبت شرکت و هر یک از نمایندگی های آن، اداره ی ثبت اسناد می بایست تصدیقی حاکی از ثبت شرکت یا شعبه ی آن به درخواست کننده تقدیم نماید. تصدیق مذکورمیبایست مراتب زیر را دارا باشد:

 1. اسم کامل شرکت
 2. نوع موسسه از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
 3. کانون اصلی موسسه و نشانی صحیح آن
 4. تابعیت شرکت
 5. میزان سرمایه ی شرکت در تاریخ درخواست
 6. مکان و تاریخ و مقام صلاحیتدار شرکت درخواست کننده طبق قوانین مملکت اصلی که به ثبت رسیده اند.
 7. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران اقدام نموده است
 8. تاریخ ثبت
 9. امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

اگر تصدیق در مورد ثبت شعبه باشد، علاوه بر موارد ذکر شده در تصدیقنامه می بایست مکان نمایندگی نیز درج گردد.

قابل ذکر می باشد: برخی از موسسات خارجی ممکن است یک یا چند قسم عملیات تجاری یا امتیازی از دولت کسب نموده باشند، اینگونه شرکت ها را شرکت امتیازی خارجی میگویند. طبق تبصره ی ماده ی ۵ نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت های خارجی: چنانچه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسنادی که می بایست در زمان درخواست ثبت ارائه دهد میبایست مفاد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت این امتیازنامه نیز ارائه گردد.
چنانچه جهت ثبت شعبه شرکت خارجی خود و یا هر گونه مسائل ثبتی و حقوقی و برند سوالی دارید با مشاوران ثبت کریم خان تماس حاصل فرمایید. شماره تماس : ۸۷۱۴۶

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *