تغییرات شرکت سهامی خاص پس از ثبت

تغییرات شرکت سهامی خاص پس از ثبت


نحوه ی تغییرات شرکت سهامی خاص پس از ثبت

موسسه حقوقی کریم خان در مطلب ذیل به بررسی دقیق تغییرات شرکت سهامی خاص بعد از ثبت می پردازد.برخی اوقات موسسه به جهت آن که امکان انطباق خویش با تحولات اقتصادی داخل و خارج را داشته باشد، نیازمند تغییراتی است. موسسات سهامی خاص هم از چنین تغییراتی جدا نیستند. از طرفی، گاهی فرد به صرف تاسیس و ثبت موسسه خویش توجه یا وسواس زیادی برای برخی موارد مرتبط با موسسه ای که می خواهد آن را احداث کند، ندارد.

 

تغییرات شرکت سهامی خاص پس از ثبت

ولی بعد از احداث، بخواهد تغییراتی را درآن بوجود آورد.در هر حال، برای هر تغییری در موسسات سهامی خاص ، لازم است صورتجلسه ای پس از مصوب کردن اعضای هیأت مدیره ترتیب داده شود و آن را به انضمام روزنامه ی احداث و روزنامه ی تغییرات نهایی موسسه، به همراه رونوشت کارت ملی اعضای موسسه به اداره ثبت شرکت ها تقدیم گردد.

اعمال تغییرات شرکت سهامی خاص در صلاحیت سازمان ها ی زیر است:

 • مجمع عمومی فوق العاده:
  تغییر در نام، تغییر نشانی و محل، تغییر در مفاد اساسنامه، تغییر و ضمیمه موضوع، وارد و خارج شدن اعضاء، ادغام و منحل شدن موسسات سهامی خاص .
 • مجمع عمومی عادی:
  تنظیم صورت های مالی و مالیاتی، تعیین اعضای هیأت مدیره.
 • جلسه هیات مدیره:
  تغییر در هیأت مدیره، انتخاب و تغییر مدیر عامل، تعیین صاحبان امضا در شرکت.
  در این قسمت از مقاله، موسسه حقوقی کریم خان به بیان گونه هایی از تغییرات که با التفات به اساسنامه می شود در موسسات سهامی خاص اعمال نمود، خواهد پرداخت:
 • تغییر اسم موسسات سهامی خاص
 • تغییر موضوع موسسات سهامی خاص
 • تغییر مکان موسسات سهامی خاص
 • نقل و انتقال سهام
 • برپایی مجمع عمومی عادی سالیانه
 • انتخابات داخلی هیأت مدیره موسسات سهامی خاص

در ادامه با شرکت ثبت کریم خان همراه باشید تا در خصوص تغییرات شرکت سهامی خاص توضیحات بیشتری را بیان دارد.

تغییر اسم شرکت

از جمله تغییرات شرکت سهامی خاص پس از ثبت آن ، تغییر اسم شرکت می باشد. به این معنی که به هر علتی قصد تغییر دادن اسمی را داشته باشید که در هنگام ثبت نام برای موسسه خویش با فعالیت دلخواه در نظر گرفته بودید. تغییر اسم موسسه در بردارنده سپری کردن مراحل خاصی می باشد. اسمی که قرار بر انتخاب آن وجود دارد، مشروط به مراعات نمودن همه ی مقررات و ضوابط مرتبط با نام موسسات و در صورت لزوم اخذ جوازهای مورد نیاز می باشد. ضمناً، مجمع عمومی فوق العاده ،تصمیمات درباره ی تغییر نام موسسات را اخذ می نماید.

مراحل تغییر اسم شرکت های سهامی خاص

 1. مراعات نمودن تشریفات دعوت به موجب مقررات تجارت و اساسنامه موسسه.
 2. تنظیم صورتجلسه که به امضای هیأت رئیسه رسیده باشد.
 3. برپایی جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 4. اصل صورتجلسه و فهرست صاحبان سهامی که در جلسه حضور دارند و امضای آنان به اداره ثبت موسسات تقدیم گردد .
 5. تأییدیه مسئول تعیین اسم اداره ثبت موسسات .
 6. تادیه حق الثبت.
 7. ارائه قبض تادیه حق الثبت به منظور تغییر اسم و اصل روزنامه آگهی دعوت به اداره ثبت موسسات.

تغییراتی در خصوص موضوع موسسات سهامی خاص:

موضوع موسسه تحت تاثیر نوع عملیات و کارهایی می باشد که موسسه به آن خاطر احداث شده است و ناظر به امور انتفاعی شامل امور بازرگانی و غیر بازرگانی می باشد. موضوع یا قصد چنانچه اعضای موسسه مصلحت بدانند قابل تغییر، افزایش یا کاهش می باشد. تمامی گونه های موسسات قادر به تغییر موضوع فعالیت خویش هستند. بنابراین در صورتی که در اساسنامه، موضوع موسسه به طور صحیح، فعالیت آن را در برنگیرد موسسات قادر به تغییر موضوع خویش می باشند و یا می توانند به موضوع سابق موسسه موضوعاتی را پیوست کنند.

تغییر موضوع موسسه را تنها مجمع عمومی فوق العاده می تواند به تصویب برساند که در پی تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت موسسات و آگهی به منظور اطلاع عموم صورت می پذیرد. جهت تغییر موضوع موسسه 3 هفته وقت مورد نیاز می باشد که آگهی تغییرات از اداره ثبت موسسات دریافت شود. مرجع دارای صلاحیت در موسسه به منظور تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع، می بایست همچون دیگر تغییرات موسسه مجمع عمومی اقدام نماید.

در زمان تغییر یا پیوست موضوع باید به نکته مجوزی بودن موضوع جدید دقت لازم را کرد و اگر موضوع مجوزی باشد، باید برای اخذ جواز مورد نیاز به مراجع دارای صلاحیت مبادرت ورزید.

مرحله و مراتب تغییر موضوع موسسات سهامی خاص

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه که به امضای هیأت رییسه رسیده باشد.
 • اخذ جواز درصورت لزوم از سوی کارشناس .
 • تقدیم نمودن اصل صورتجلسه، فهرست دارندگان سهام حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و جواز اخذ شده به اداره ثبت موسسات .

تغییر مکان موسسات سهامی خاص

نشانی موسسه مکانی می باشد که در زمان ثبت موسسه مد نظر در بند 3 اساسنامه ی آن ذکر می شود. بعد از ثبت شرکت ، امکان تغییر نشانی وجود دارد. به منظور تغییر نشانی موسسه، دارندگان سهام و یا شرکا قادرند که با تشکیل دادن صورتجلسه ای با عنوان مجمع عمومی فوق العاده به تغییر مکان موسسه مبادرت ورزند.این مطلب حائز اهمیت است که اختیار تغییر مکان موسسه در تبصره بند 3 بیشتر اساسنامه های موسسات سهامی خاص را هیئت مدیره هم دارا میباشند. در تبصره مذکور بیان می شود که هیئت مدیره قادر است به هر مکانی که مصلحت می داند نشانی موسسه را تغییر دهد و به احداث شعبه هایی برای موسسه مبادرت ورزد. بنابراین تغییر نشانی موسسه از طریق تصمیم هیئت مدیره ( اگر در اساسنامه این گونه اختیاری به هیئت مدیره تعلق گیرد) و یا امکان اجرای مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد.

در صورتی که موسسه در طی عمر خویش نیازمند تغییر دادن مکان باشد، مراحل زیر به منظور تغییر موسسات سهامی خاص به ترتیب زیر می باشد:

 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه که به امضای هیأت رییسه رسیده باشد.
 • مراعات نمودن تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه موسسه.

مدارک و مراحل ضروری جهت نقل و انتقال سهام

در ذیل ثبت کریمخان مدارکی را که جهت نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص لازم است را بیان می دارد:

 1. تشکیل جلسه هیأت مدیره با مراعات نمودن حد نصاب اکثریت اعضاء چنانچه طبق اساسنامه، هیأت مدیره عهده دار آن باشد. ( تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده اگرچه طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی قرار داشته باشد)
 2. تنظیم نمودن صورتجلسه و امضا کردن هیأت مدیره چنانچه مطابق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره قرار داشته باشد.(درصورتیکه امضای هیأت رییسه بر عهده مجمع عمومی قرار گیرد)
 3. رونوشت مدرک شناسایی دارندگان جدید.
 4. اخذ رسید صورت حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی.
 5. لیست دارندگان سهام پیش و پس از نقل و انتقال.
 6. ارائه اصل صورتجلسه و اسناد و مدارک به اداره ثبت موسسات.

در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور داشتن اکثریت دارندگان سهام تشکیل گردد، می بایست روزنامه موسسه حاوی آگهی دعوت مندرج در آن هم به همراه مدارک تقدیم گردد.

تشکیل مجمع عمومی سالیانه:

در ادامه مقاله ی تغییرات شرکت سهامی خاص بعد از ثبت،موسسه حقوقی کریم خان، مراحل ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه را بصورت زیر عنوان می دارد:

 • تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیأت رئیسه رسیده باشد.
 • تنظیم فهرست سهامداران در مجمع که توسط آنان امضا شده باشد.
 • رونوشت مدارک شناسایی بازرسان تازه انتخاب شده اند.
 • تحویل نمودن اصل روزنامه، دعوت نامه و سایر تشریفات موجود در قانون تجارت و اساسنامه به شرط آنکه مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضا تشکیل گردد.
 • تقدیم نمودن صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت موسسات و تادیه هزینه های قانونی.
 • امضا نمودن دفترهای ثبت به وسیله وکیل موسسه.

انتخابات داخلی هیأت مدیره موسسات سهامی خاص

برای برپایی انتخابات داخلی هیات مدیره موسسات سهامی خاص می بایست مراحل زیر مورد توجه قرار بگیرد:

 • تشکیل جلسه و تنظیم نمودن صورتجلسه با امضا نمودن هیأت مدیره.
 • دعوت طبق اساسنامه موسسه و قانون تجارت چنانچه جلسه با اکثریت اعضا تشکیل گردد
 • ارائه کردن مدارک به اداره ثبت موسسات به وسیله نماینده موسسه و امضای او.
 • اگر مسئولیت ریاست هیأت مدیره و مدیریت عاملی بر عهده یک شخص، همزمان، باشد می بایست در مجمع عمومی عادی مورد تصویب سه چهارم رای های اعضای حاضر در مجمع قرار گیرد.

چنانچه پس از ثبت شرکت خود نیازمند تغییرات شرکت سهامی خاص در نام، آدرس, موضوع و … داشتید با شماره تماس 87146 تماس حاصل نمایید. موسسه ثبت کریم خان پاسخگوی هر گونه سوالات حقوقی و ثبتی شما می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *