تقاضانامه یا اظهارنامه

در قانون و آیین نامه ی ثبت شرکت های تجاری “اظهارنامه” تقاضای ثبت و در نظامنامه ی قانون تجارت “تقاضانامه” ثبت شرکت عنوان شده می باشد. به این دلیل که نظامنامه ی قانون تجارت از لحاظ تصویب مقدم می باشد. در مراجع ثبتی نیز ” تقاضانامه ی ثبت شرکت داخلی” اوراق چاپی خاصی است که متقاضیان ثبت شرکت دو نسخه از آن را تنظیم نموده و به مرجع ثبت ارائه می نمایند.

پیشنهاد می کنیم جهت آگاهی از ضمائم ثبت شرکت های تجاری تا انتهاری این نوشتار با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

ضمائم ثبت شرکت های تجاری

ماده ی 196 قانون تجارت مقرر نموده است : ” اسناد و نوشتجاتی که جهت به ثبت رسانیدن شرکت الزامیست در نظامنامه ی وزارت عدلیه مشخص می گردد ” و نظامنامه ی مذکور در خصوص هر کدام از شرکت ها ضمائمی را عنوان نموده است که می بایست به صورت جداگانه نقل گردد :

الف- ضمائم ثبت شرکت های سهامی

 1.  یک نسخه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی
 2. نسخه ی طرح اساسنامه ی شرکت
 3. نوشته ای بیانگر تعهد پرداخت کلیه ی سرمایه در شرکت های سهامی خاص و بیست درصد در شرکت های سهامی عام
 4. اسامی شرکاء با تعیین نام و نام خانوادگی و عده ی سهام هر کدام از آن ها
 5. سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی سهامداران

ب- ضمائم ثبت شرکت های با مسئولیت محدود

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه ی شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت (در صورت وجود)
 3. اسامی شریک یا شرکایی که جهت اداره ی شرکت مشخص شده اند
 4. نوشته ای به امضاء مدیر شرکت نمایانگر پرداخت کلیه ی سرمایه نقدی و ارائه ی کلیه ی سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های نقدی

ج- ضمائم ثبت شرکت های تضامنی

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه ی شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت (در صورت وجود)
 3. نوشته ای به امضاء مدیر شرکت نماینگر پرداخت کلیه ی سرمایه نقدی و ارائه ی کلیه ی سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
 4. اسامی شریک یا شرکایی که جهت اداره ی شرکت مشخص شده اند

د- ضمائم ثبت شرکت های نسبی

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه ی شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت (در صورت وجود)
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. نوشته ای به امضاء مدیر شرکت بیانگر پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و ارائه ی کلیه ی سرمایه ی غیر نقدی با مشخص نمودن قیمت حصه های غیر نقدی

ه- ضمائم ثبت شرکت های مختلط سهامی

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه ی شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. نوشته ای به امضاء مدیر شرکت بیانگر تعهد پرداخت کلیه ی سرمایه ی سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 5. سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذبور در مواد 40 و 41 و 44
 6. نوشته ای به امضاء مدیر شرکت بیانگر پرداخت کلیه ی سرمایه ی نقدی شرکاء ضامن و ارائه ی تمام سرمایه ی غیرنقدی با مشخص نمودن قیمت حصه های غیر نقدی

و- ضمائم ثبت شرکت های مختلط غیر سهامی

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه ی شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت (در صورت وجود)
 3. اسامی شریک یا شرکاء ضامن که دارای پست مدیریت می باشند

ز- ضمائم ثبت شرکت های تعاونی

 1. یک نسخه از شرکتنامه ی شرکت
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت (در صورت وجود)

به صورت خلاصه ضمائم ثبت شرکت های تجاری به صورتی می باشد که ثبت شرکت کریمخان در ذیل بیان نموده است.

 1. شرکتنامه شامل مشخصات شرکت
 2. اساسنامه ی شرکت
 3. صورت جلسه ی مجمع عمومی
 4. صورت جلسه ی انتخاب هیات مدیره و پذیرش آنان
 5. رسید سرمایه
جریان ثبت

بعد از اینکه تقاضانامه در دو نسخه به همراه ضمائم به متصدی ثبت ارائه شد، یک نسخه از آن در پرونده ی ضبط و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها ثبت می نمایند و نسخه ی دوم را با ذکر تاریخ و شماره ی ثبت امضاء و مهر نموده به متقاضی ارائه می نماید.

هنگامی که شرکتنامه در دفتر مخصوص به ثبت رسید، موسسین شرکت یا هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز آن را امضاء نموده که آن دفتر به منزله ی دفتر ثبت سند دفتر خانه ی اسناد رسمی می باشد که در اداره ی ثبت مصون می ماند و بدین صورت ” شرکتنامه ” رسمی می گردد. چون مطابق با ماده ی پنجم اصلاح آیین نامه ی ثبت شرکت ها، اداره ی ثبت شرکت ها در تهران و اداره ی ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفتر خانه های رسمی به شمار می روند. پس از آن می بایست خلاصه ی وضعیت شرکت در دفتر جداگانه ای که شامل شماره ردیف ثبت شرکت و خلاصه ی مفاد شرکتنامه و اساسنامه می باشد در صفحه ای که به همان شرکت تعلق دارد ثبت گردد. تایید مطابقت هر دو در دفتر با اصل شرکتنامه توسط متقاضی الزامیست. مرحله ی آخر انتشار شرکتنامه می باشد که مطابق با ماده ی 197 قانون تجارت ” طی ماه اول تاسیس هر شرکت خلاصه ی شرکتنامه و منضمات آن اعلان می گردد. همچنین نظامنامه ی قانون تجارت در ماده ی 6 تعیین نموده است که خلاصه و منضمات، می بایست به وسیله ی اداره ی ثبت محل در (روزنامه ی رسمی کشور) و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه ی خود شرکت منتشر گردد.

لازم به ذکر است که خلاصه ای که آگهی می گردد بر اساس ماده ی 7 نظامنامه ی قانون تجارت می بایست متضمن نکاتی که ثبت شرکت کریمخان در ذیل عنوان نموده است باشد:

 1.  نمره و تاریخ ثبت شرکت
 2. میزان سرمایه ی شرکت (با تشخیص میزانی از آن که پرداخت شده است و میزانی که شرکاء پرداخت آن را تعهد نموده اند)
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. تاریخ آغاز و پایان شرکت، اگر شرکت برای مدت زمان محدودی تشکیل شده باشد.

البته می بایست نام، موضوع، مرکز و دیگر مشخصات نیز آگهی گردد. مضاف بر این در شرکت های تضامنی و مختلط می بایست اسامی شرکاء ضامن هم منتشر شود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *