انتقال مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی

انتقال مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی


انتقال حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی در جریان ثبت

ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت از الزامات ثبت طرح صنعتی می باشد. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست در دو رونوشت و در شکل ویژه ای و به زبان فارسی تهیه گردد و بعد از درج تاریخ، به وسیله درخواست کننده یا وکیل او امضاء گردد.تاریخ اظهارنامه اثرات حقوقی بسیاری را دارد که میبایست درخواست کننده آن را رعایت نماید. با نظر به بند الف ماده 27 قانون مصوب 1386، تاریخ اظهارنامه مرتبط با ثبت طرح صنعتی دقیقاٌ مانند تاریخ ارائه آن به اداره مالکیت صنعتی می باشد، البته در هنگام ارائه ، اظهارنامه شامل تمامی مشخصات درخواست کننده و اجرای گرافیکی محصول دربردارنده طرح صنعتی را آسان می نماید.اظهارنامه میبایست حاوی اطلاعات طرح باشد و زمانی که درخواست کننده طراح نباشد،اظهارنامه با مدرکی باشد که حق درخواست کننده را جهت ثبت طرح صنعتی تاکید کند.

انتقال مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی

براساس ماده 48 قانون مصوب 1386، حقوق مالکیت متاثر از ارائه اظهارنامه منوط به طرح صنعتی است که قابلیت انتقال را دارا می باشد.البته بنابر ماده 50 قانون مصوب 1386، قرارداد اجازه بهره برداری مرتبط با اظهارنامه طرح صنعتی صورت می گیرد.در انجام مواد مذکور در قانون، در ماده 80 آیین نامه مصوب 1387 ،واگذاری حقوق مالکیت متاثر از ارائه اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن می بایست بنا به تقاضای کتبی افراد به مرجع ثبت اطلاع داده و در پرونده قید می شود.انجام این دگرگونی ها به واریز مبالغ تعیین شده در جدول هزینه ها بستگی دارد.

با نظر به مواد مذکور نام بردن موارد ذیل الزامی می باشد :

  1. مالکیت اظهارنامه مرتبط به طرح صنعتی را میتوان به افراد انتقال نمود.البته واگذاری هرنوع اجازه بهره برداری از اظهارنامه مرتبط به طرح صنعتی میسر می باشد.
  2. دگرگونی در مالکیت اظهارنامه با تقاضای کتبی هر فرد دارای نفع از سوی اداره مالکیت صنعتی صورت می گیرد و میبایست در آن اداره ثبت گردد.اثرات این نوع دگرگونی در رابطه با افراد ثالث به ارائه تقاضای یاد شده بستگی دارد. بنابراین اگر این دگرگونی به اداره مالکیت صنعتی ارسال نگردد و ثبت نشود در رابطه با افراد ثالث قابل اتکا نمی باشد.
  3. قرارداد اجازه بهره برداری در رابطه با اظهارنامه طرح صنعتی میبایست به اداره مالکیت صنعتی ارائه گردد.این سازمان بنابر ماده 50 قانون ، محتوای قرارداد را به صورت مخفی نگهداری و اجازه بهره برداری آن را ثبت و اطلاع می دهد. اثرات این قراردادها دررابطه با اشخاص ثالث به مرحله های بالا بستگی دارد.
  4. اجازه بهره برداری که اطلاع داده می شود ولی دگرگونی در مالکیت اظهارنامه به اطلاعیه احتیاج ندارد.
  5. زمانی که طراح حقوق مالکیت متاثر از ارائه اظهارنامه را به شخصی دیگر واگذار می نمایند،این انتقال مستقر شده و در ادامه این روند و با اجرای روند ثبت و دریافت تاییدیه مرتبط به حقوق مادی متاثر از ثبت طرح به او وابسته است.

استرداد اظهارنامه

حقوق بازگرداندن اظهارنامه از حقوقی می باشد که در قانون مصوب 1386 جهت درخواست کنندگان مقرر شده است.بنابر ماده 26 قانون مصوب 1386، درخواست کننده تا هنگامی که اظهارنامه تحت نظارت می باشد،می تواند آن را بازگرداند.ماده 79 آیین نامه مصوب 1387 در اعمال ماده 26 قانون مصوب 1386 به تفسیر ذیل می باشد :

درخواست کننده یا وکیل قانونی او در مواقع پیش از ثبت طرح صنعتی قادر است علاوه بر ارائه تقاضای کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را تحویل دهد.در صورت بازگرداندن اظهارنامه مبالغ واریزی برگردانده می شود.

مرکز تخصصی کریم خان ، با مشاوران متخصص در زمینه ی حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی خدمات خود را به صورت خاص ارائه می نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *