اظهارنامه ی ثبت شرکت خارجی

اظهارنامه ی ثبت شرکت خارجی


چگونگی تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت خارجی 

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با اظهارنامه ثبت شرکت خارجی توضیحاتی ارائه می نماید.با توجه به ماده ی 1 و ماده ی 3 نظامنامه ی اجرای مقررات ثبت شرکت ها و ماده ی 1 طرح اصلاح آیین نامه ی ثبت شرکت ها،ثبت تمامی شرکت های خارجی و همچنین ثبت تمامی شعبه هایی که امکان دارد شرکت خارجی در ایران داشته باشد در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به کار گرفته خواهد گشت.

اظهارنامه ی ثبت شرکت خارجی

مطابق ماده ی 4 نظامنامه ی ذکر شده،اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه های آن توسط فردی که از جانب شرکت حق امضاء در ایران دارد و یا به وسیله ی شخصی که از جانب فرد ذکر شده برای این درخواست وکالت دارد ارائه خواهد شد.

برای ثبت شرکت خارجی ارائه ی اسناد ذیل الزامی می باشد

 1. اظهارنامه ثبت
 2. یک نسخه تصدیق کننده از اساسنامه شرکت
 3. یک نسخه تصدیق کننده از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در حالتی که شرکت چندین نماینده جداگانه در ایران داشته باشد یک نسخه تصدیق کننده از اختیارنامه هر یک از آن ها چنانچه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن بر اساس امتیازنامه درست و با نظمی تعیین گشته ضمن اسناد فوق الذکر می بایست همچنین سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امورخارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه ارائه گردد.

اظهارنامه ثبت شرکت خارجی می بایست به زبان فارسی به رشته ی تحریر درآید و حاوی نکات ذیل باشد:

 • اسم کامل شرکت
 • نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
 • مرکز اصلی شرکت و نشانی درست آن
 • تابعیت شرکت
 • مبلغ سرمایه شرکت در تاریخ درخواست
 • آخرین بیلان شرکت به این شرط که مقررات جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعیین نموده باشد.
 • در چه مکان و در چه زمانی و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت درخواست کننده طبق مقررات مملکت اصلی خود ثبت گشته است.
 • شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مشغول فعالیت می باشد.
 • شعبه های آن در کدام یک از نقاط ایران موجود می باشد.
 • نماینده عمده شرکت در ایران چه کسی است و چنانچه شرکت دارای چندین نماینده جداگانه باشد نمایندگان جداگانه شرکت در ایران چه افرادی می باشند.
 • نام و نشانی صحیح فرد یا افرادی که مقیم در ایران بوده و برای اخذ تمامی ابلاغیه ها مرتبط با شرکت دارای صلاحیت هستند.
 • تعهد به اینکه هر ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان یاد شده طبق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بدهد.

اظهارنامه ی ثبت شعبه ی شرکت خارجی

مطابق ماده ی 8،جهت ثبت شعبه هر شرکت خارجی ارائه ی مدارک ذیل الزامی می باشد:

 • اظهارنامه ثبت به فارسی
 • سواد تصدیق کننده سند ثبت خود شرکت در ایران
 • سواد تصدیق کننده از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.

امکان دارد درخواست ثبت شعبه همراه با درخواست ثبت شرکت به کار آید در این حالت ارائه ی سواد تصدیق کننده سند ثبت خود شرکت ضروری نخواهد بود.

اگر شعبه های جدیدی تاسیس و یا نمایندگان جدیدی تعیین گردد تاسیس شعبه ها و یا معین نمودن نمایندگان یاد شده نیز لازم است در اداره ثبت اسناد تهران ثبت گردد.

طبق ماده ی 12،چنانچه نماینده عمده شرکت در ایران تغییر پیدا کند قائم مقام جهت ثبت سمت خویش می بایست اسناد ذیل را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید:

 • اظهارنامه به زبان فارسی که خود شخص امضا نموده باشد.
 • سواد اختیارنامه

تمامی اوراقی که طبق مواد فوق الذکر می بایست به تقاضانامه ها ضمیمه شود لازم است به زبان فارسی تهیه گشته و یا یک ترجمه تصدیق کننده از آن به فارسی پیوست آن گردد.
اداره ثبت شرکت ها می بایست برای هر اظهارنامه رسیدی با ذکر تاریخ وصول اظهارنامه بدهد.

بعد از ثبت شرکت و هر یک از شعبه های آن اداره ثبت اسناد می بایست تصدیقی مبنی بر ثبت شرکت یا شعبه آن به درخواست کننده تحویل دهد.تصدیق یاد شده لازم است شامل موارد ذیل باشد:

 1. اسم کامل شرکت
 2. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و …
 3. مرکز اصلی شرکت و نشانی صحیح آن
 4. تابعیت شرکت
 5. میزان سرمایه شرکت در تاریخ درخواست
 6. در چه مکان و در چه زمانی و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت درخواست کننده طبق مقررات مملکت اصلی خود ثبت گشته است.
 7. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مشغول فعالیت می باشد.
 8. تاریخ ثبت
 9. امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

چنانچه تصدیق در رابطه با ثبت شعبه باشد می بایست ضمن موارد فوق الذکر در تصدیق نامه مکان شعبه نیز درج گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *