اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ایران


مطابق ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران،اتاق بازرگانی ایران،موسسه ای غیر انتفاعی بوده که از شخصیت حقوقی و استقلال مالی برخوردار می باشد.اتاق بازرگانی تهران طبق مسئولیت های خویش سعی دارد با ایجاد روابط تجاری بهتر با تجار سایر کشورها و رفع مشکلاتی که در برابر تجار قرار دارند و سهولت روند معاملات آنها و همچنین بازگشودن دروازه های بازارهای خارجی به سوی تولیدات داخلی ،سبب رونق اقتصادی کشور گردد.

اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

در جمهوری اسلامی ایران ،شهر تهران مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می باشد.

در ادامه ثبت کریم خان برخی از ویژگی های اتاق بازرگانی را برای شما تشریح می نماید.

برخی از خصوصیات اتاق بازرگانی

 • اتاق بازرگانی که مهم ترین تشکل اقتصادی کشور و مکانی جهت مداقه قرار گرفتن مسائل کلان اقتصادی کشور به شمار می رود،نظرات فعالان اقتصادی به قوای سه گانه منعکس کرده و به منظور برطرف ساختن دغدغه ها و موانع پیش روی بخش خصوصی و جلب حمایت آنها از این بخش سازنده تعامل به شمار می رود.
 • نمایندگان در اتاق بازرگانی با مبانی اقتصادی از حیث تجربی و علمی در سطح ملی و بین المللی آگاهی کامل داشته و به منظور رشد روابط تجاری کشور با دید ملی به ایفای نقش اساسی می پردازند.
  وظایف و اختیارات اتاق (ماده 5 قانون مذکور)

وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی عبارت است از

 • هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن کشاورزی در جهت اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
 • ارائه نظر مشورتی در مورد لوایح و طرح های مربوط با اتاق بازرگانی
 • همکاری با دستگاه های اجرایی و دیگر مراجع ذیربط جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
 • برقراری ارتباط با اتاق کشورهای دیگر و ایجاد اتاق ها و کمیته های مشترک با آنان مطابق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
 • تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مرتبط با اتاق بازرگانی ایران بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران
 • سعی در جهت شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و یاری به موسسات مربوطه به منظور شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی
 • ایجاد رغبت و اشتیاق در سرمایه گذاری امور تولیدی در داخل کشور در به ویژه تولید کالاهای صادراتی که از مزیت نسبی برخودار می باشند.
 • سعی نمودن به منظور بررسی و حل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء به وسیله ایجاد مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که اساسنامه مرکز داوری مزبور بر اساس پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری در مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد شد.
 • تشکیل و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی جهت انجام وظایف و فعالیت های اتاق بازرگانی
 • صادر نمودن کارت عضویت به موجب آیین نامه اتاق ایران

در ادامه ثبت کریمخان ارکان اتاق بازرگانی در ایران و شهرستانها را عنوان می نماید.

ارکان اتاق بازرگانی ایران به شرح ذیل می باشد:

 • الشورای عالی نظارت
 • هیات نمایندگان
 • هیات رئیسه
 • دبیر کل

ماده 7- ارکان اتاق شهرستان ها:

 1. هیات نمایندگان
 2. هیات رییسه

اتاق بازرگانی شهرستان ها در زمینه ی محدود به حدود مشخص شده در قانون تقسیمات کشوری فعالیت می نمایند که از شخصیت حقوقی برخوردار بوده و در امور اداری و مالی خود طبق قوانین مربوطه مستقر است.

نکته:

 1. اتاق بازرگانی در شهرستان هایی که بیشتر از 25 نفر عضو می باشند تأسیس می گردد.
 2. تهران نیز همچون دیگر شهرستان ها اتاق مستقل به خود را داشته و زمینه فعالیت و شرح وظایف آن همانند سایر اتاق ها می باشد.

ماده 8- شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران متشکل از اشخاص ذیل می باشد:

وزراء بازرگانی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع،صنایع سنگین،کشاورزی و معادن و فلزات

ماده 9- وظایف ریاست شورای عالی نظارت به شرح ذیل است:

 • ابررسی و تصویب آیین نامه مربوط به شیوه ی عضویت در هر یک از اتاق ها و مشخص نمودن حدود آن بر اساس پیشنهاد هیات رئیسه
 • سیاست گذاری و مشخص ساختن خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها مطابق با قوانین و مقررات مربوط به آن
 • رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در مورد کیفیت فعالیت و چگونگی بهبود امور مربوطه
 • انحلال اتاق ها طبق ماده 10
 • انتخاب هیات رئیسه موقت به مدت حداکثر 3 ماه برای اتاق هایی که توانایی انجام وظایف خود را نداشته با اعلام تاریخ انتخاب جدید.
 • استماع گزارش عملکرد و اتخاذ تصمیم در خصوص نظرات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران

تبصره 1. تشکیل شورای عالی نظارت حداقل دو بار در سال می باشد و چگونگی تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آن ها طبق آیین نامه ای در شورای عالی نظارت مصوب می گردد.

تبصره 2. مطابق آیین نامه ای موارد و شرایط ابطال عضویت عنوان خواهد شد که بر اساس پیشنهاد هیات رئیسه در شورای عالی نظارت مصوب خواهد شد.

ماده 10- دلایل تعطیلی یا انحلال اتاق بازرگانی به طور موقت یا دائم، با اعلام شورای عالی نظارت به شرح ذیل می باشد:

 1. حد نصاب اعضای اتاق از دست برود
 2. اعضاء در کاندیدا شدن مشارکت ننمایند و از قبول مسئولیت در اتاق بازرگانی سر باز زنند

تبصره-در صورتیکه شورای عالی نظارت انحلال اتاق را اعلام نمود،شورای مذکور هیاتی مرکب از 3 نفر را معین نموده تا طبق آیین نامه ی مصوب در شورا بر اساس مقررات جاری انحلال شرکت ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور ،اتخاذ تصمیم نمایند.

به موجب ماده 11. نمایندگانی که برای هر یک از اتاق ها انتخاب شده اند،در نخستین جلسه هیات نمایندگان به مدت 4 سال انتخاب و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معرفی می کند.

تبصره-در اتاق هایی که اعضای آن کمتر از 150 نفر می باشد یک نفر نماینده و اتاقهایی که اعضای آن بیش از 150 می باشد برای هر عضو دارای یک نفر نماینده است.

نمایندگان اتاق بازرگانی تهران متشکل از 45 نفر می باشد که به شرح ذیل است:

 •  مدیران دولتی به تعداد 15 نفر در قسمت های بازرگانی-صنعتی-معدنی و کشاورزی که از سوی مدیران واحدهای ذیربط تعیین می گردند.
 • بخش تعاونی به تعداد 5 نفر کهاز سوی مجمع نمایندگان اتاق تعاون تعیین می شوند.
 • بخش خصوصی به تعداد 25 نفر که به شرح ذیل است:

نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی که توسط مجمع مربوطه تهران تعیین می گردند

نفر از صنوف توزیعی،خدماتی که توسط مجمع مربوطه تهران تعیین می گردند.

نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان

نفر از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی به شرح ذیل:

 • 3 نفر از صنایع و معادن
 • 4 نفر از کشاورزی

تبصره 1. شورای عالی نظارت ترکیب نمایندگان قسمت های مختلف در این ماده را طبق آیین نامه ای مصوب خواهد نمود.

تبصره 2. در اتاق بازرگانی به شرط داشتن کارت بازرگانی می توان عضو شد.

تبصره 3. با حضور دو سوم کل اعضاء جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی رسمی شده و با اکثریت آراء حاضران تصمیمات اتخاذ خواهند شد.

مطابق ماده 14،هیات نمایندگان اتاق در شهرستان ها دارای 15 نفر عضو است.هیات رئیسه هر یک از اتاق های ایران و شهرستان ها متشکل از به ترتیب 9 و 7 نفر و دو نفر علی البدل ،اعضای اصلی می باشد که در نخستین جلسه به مدت 4 سال هیات نمایندگان تعیین می گردند.(ماده 18)

در اینجا ثبت کریم خان به بررسی وظایف و اختیارات هیات مدیره می پردازد.

وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران به شرح ذیل می باشد

 • اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان
 • بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد
 • تعیین نمایندگان اتاق بازرگانی به منظور مشارکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و مشخص نمودن حدود کار و فعالیت های آن ها و هزینه های مربوط به آن
 • بررسی گزارش بودجه و تفریق بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان برای تصویب.

رسمیت یافتن جلسات در هیات رئیسه در هر یک از اتاق های ایران و شهرستان ها به ترتیب با حضور 5 و 7 نفر از اعضاء امکان پذیر می باشد و تصمیمات به ترتیب حداقل با 5 و 4 رای اتخاذ و معتبر خواهند گردید.(ماده 22)

به موجب ماده 25 وظایف و اختیارات دبیرکل اتاق بازرگانی ایران به شرح ذیل است

 • ااداره تمامی امور اجرایی بر اساس قوانین جاری مربوط اتاق ها
 • استخدام،نصب و عزل کارکنان اتاق بازرگانی ،تعیین حقوق و مزایا،وظایف و اختیارات آن ها طبق آیین نامه ی مصوب در هیات رئیسه بر اساس پیشنهاد دبیرکل
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس ها در خصوص مسائل مرتبط با وظایف اتاق بازرگانی که به تایید رئیس شورای عالی نظارت رسیده باشد
 • نمایندگی اتاق در مراجع قضایی و محاکم اختصاصی در برابر اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی) در کلیه مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری
 • انجام هر نوع معامله اعم از خرید و فروش،اجاره و رهن،دریافت وام مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی و شیوه هایی که در هیات رئیسه و شورای عالی نظارت به تصویب رسیده باشد

اتاق بازرگانی از محل های ذیل درآمد خویش را تامین خواهد کرد:(ماده 27)

 • احق عضویت سالیانه بر اساس آیین نامه ی مصوب شورای عالی نظارت بر اساس پیشنهاد هیات نمایندگان
 • حق کارشناسی،داوری و عواید حاصل از انتشارات و دیگر فعالیت هایی که با اجرای وظایف خود در ارتباط است.

امروزه پس از سپری شدن 130 سال از تشکیل اتاق بازرگانی در ایران،می توان گفت که این اتاق از جایگاه خاصی به عنوان رکن تایثرگذار در اقتصاد کشور برخوردار است.اشخاصی که کارت بازرگانی و کارت عضویت را دارا می باشند امکان بهره مندی از خدمات این اتاق را دارند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *