آرشیو برچسب‌ها: وظایف مدیران شرکت

مدت مدیریت مدیران مدت مدیریت مدیران در اساسنامه شرکت مشخص می گردد. بنابراین بر اساس ماده ۱۰۹ قانون تجارت این مدت بیشتر از دو سال نخواهد بود.انتخاب مجدد مدیران سابق برای یک یا چند دوره مانعی ندارد. در صورتی که مدت زمان مدیریت اتمام یابد حتی با اینکه دوباره ابلاغ جدیدی دریافت نکند همچنان مدیریت […]

مدت مدیریت مدیران شرکت سهامی مدت مدیریت مدیران شرکت در اساسنامه شرکت مشخص می گردد. بنابراین بر اساس ماده ۱۰۹ قانون تجارت این مدت بیشتر از دو سال نخواهد بود.انتخاب مجدد مدیران سابق برای یک یا چند دوره مانعی ندارد. در صورتی که مدت زمان مدیریت اتمام یابد حتی با اینکه دوباره ابلاغ جدیدی دریافت […]