آرشیو برچسب‌ها: ورشکسته به تقلب

نکاتی در باب ترتیب پرداخت مطالبات طلبکاران تاجر ورشکسته ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص شیوه پرداخت طلب طلبکاران صحبت می کند.ماده ۸۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می گوید : ” بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار […]