آرشیو برچسب‌ها: هیات نظار

همانگونه که ماده ۱۶۲ قانون تجارت تعریف کرده است شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می گردد.بنا بر این تعریف شرکا در شرکت مختلط سهامی دو نوع است،یکی شرکای ضامن یا شرکای تضامنی و دیگری شرکای سهامی.سهم سرمایه شرکای […]

شرکت بامسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت بامسئولیت محدود گردد. شرکت یاد شده را به این دلیل بامسئولیت محدود می نامند مسئولیت هر یک از […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله وظایف هیات نظار در ثبت و اداره شرکت با مسئولیت محدود را یاد آور می گردد. ماده ۹۴ قانون تجارت ، در توصیف شرکت با مسئولیت محدود اشاره شده است : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که میان دو یا چند نفر جهت امور […]