آرشیو برچسب‌ها: منحصر به فرد بودن طرح

در موافقتنامه سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI ) در مورد طرح صنعتی بیان کرده است: ” ترکیبات خطوط یا رنگ ها طرح صنعتی است و هر طرح سه بعدی از قبیل اینکه با خطوط و رنگ ها ضمیمه شده یا نشده مدل صنعتی است درحالی که منوط به اینکه دستور پیش گفته یا شکل، ظاهری […]

شرایط ماهوی ثبت طرح صنعتی در موافقتنامه سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI ) در مورد طرح صنعتی بیان کرده است: ” ترکیبات خطوط یا رنگ ها طرح صنعتی است و هر طرح سه بعدی از قبیل اینکه با خطوط و رنگ ها ضمیمه شده یا نشده مدل صنعتی است درحالی که منوط به اینکه دستور […]