آرشیو برچسب‌ها: مقاصد اتحادیه تعاونی

تعریف اتحادیه تعاونی اتحادیه تعاونی با عضویت تعاونی هایی که موضوع فعالیت واحد داشته باشند ، در سطح شهرستان یا استان تشکیل می گردد.اتحادیه میبایست حداقل دارای هفت عضو باشد. شرکت های تعاونی واتحادیه ی استانی مجازند با مجوز وزارت تعاون اتحادیه تعاونی مرکزی تشکیل دهند. بنابراین انواع اتحادیه های تعاونی عبارت اند از : […]