آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت شرکت تعاونی

شرکت ها عموما به سه دسته تقسیم می شوند: شرکت هایی که سرمایه در آن مهم است.مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکا در آن مهم است.مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی شرکت هایی که هم سرمایه و هم شخصیت شرکا در آن اهمیت دارد.مانند شرکت مختلط […]

شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان ذیل است : مجامع عمومی هیئت مدیره بازرسی اداره امور شرکت تعاونی بر عهده هیئت مدیره می باشد. اعضای هیئت مدیره دو دسته می باشند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه معین می شود. براساس قانون ، هیئت مدیره تشکیل […]

برابر ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت تعاونی به شرکتی می گویند که تشکیل شده از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شرکاء بوسیله خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل […]

ثبت شرکت تعاونی شرکت تعاونی شرکتی می باشد که میان اشخاص حقیقی، جهت فعالیت در امور مرتبط با تولید و توزیع، در راستای اهداف آشکار در قانون بخش تعاونی، با هدف پیشرفت وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء از روش همکاری و تشریک مساعی آن ها، با رعایت قانون مذبور، به وجود می آید. در شرکت […]