آرشیو برچسب‌ها: محدودیت اختیاران مدیران

ارکان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود احتمال دارد به وسیله ی یک یا چند مدیر مکلف یا غیرمکلف که از میان شرکاء یا غیر از شرکاء تعیین می گردند، سازمان می شود. مدیران مذکور قادرند جهت زمان محدود یا نامحدود تعیین شوند .  انتخاب و عزل مدیران مدیران میبایست اشخاص […]