آرشیو برچسب‌ها: مجوز ثبت تعاونی

شرکت تعاونی مطابق قانون برای فعالیت های مربوط به تولید و توزیع بین اشخاص حقیقی در جهت اهداف صریح تشکیل می شود. هدف اصلی از تاسیس این شرکت ها کمک به توسعه ،اوضاع اقتصادی ،رفاه شرکاء و نیازمندی های مخصوص آن ها است و بیشتر زمانی تشکیل می شود که وضع اقتصادی به علت تورم […]