آرشیو برچسب‌ها: فرم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

انتقال حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی در جریان ثبت ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت از الزامات ثبت طرح صنعتی می باشد. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست در دو رونوشت و در شکل ویژه ای و به زبان فارسی تهیه گردد و بعد از درج تاریخ، به وسیله درخواست کننده یا وکیل او امضاء گردد.تاریخ اظهارنامه […]

مراحل اعتراض به رد اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی مطابق ماده ی ۱۰۰ آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،متقاضی می تواند نسبت به تصمیم مرجع ثبت مبنی بر عدم پذیرش اظهارنامه،اعتراض نماید.لذا ثبت کریم خان در این مقاله به چگونگی اعتراض به رد اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی می پردازد. اعتراض می بایست در […]

درآمدی بر اصل رفتار ملی و نقش موثر در حمایت از ثبت طرح صنعتی پیش تر موسسه ثبت شرکت کریم خان در خصوص ثبت طرح صنعتی با شما سخن گفته است،این موسسه سعی دارد در این مطلب در خصوص اصل رفتار ملی در حمایت از ثبت طرح صنعتی سخن بگوید.اصل رفتار ملی در مواد ( […]