آرشیو برچسب‌ها: دفتر ثبت تجاری چیست

دفاتر ثبت تجاری و چگونگی تنظیم و نگهداری آن ها به دلیل آنکه معاملات بازرگانان ،عملیات تجاری و داد و ستد های فراوانی را شامل می شود، اشخاص زیادی را درگیر می نماید که می بایست به جهت برقراری نظم و پیش بینی وقایع مرتبط،اقدامات مورد نیاز به منظور ثبت و ضبط امور و فعل […]

 

دفتر ثبت تجاری ماده ی ۱۶ قانون تجارت بیان نموده « در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجاری تاسیس نماید، تمام اشخاص اعم از ایرانی و خارجی که در آن مناطق به شغل تجاری مشغول می باشند به استثناء کسبه جزء ، باید در مدت مقرر نام خود را ثبت نمایند.» […]

 

تعریف دفتر ثبت تجاری : ماده ی ۱۶ قانون تجارت بیان نموده « در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجاری تاسیس نماید، تمام اشخاص اعم از ایرانی و خارجی که در آن مناطق به شغل تجاری مشغول می باشند به استثناء کسبه جزء ، باید در مدت مقرر نام خود را […]