آرشیو برچسب‌ها: حکم ورشکستگی

ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص موارد اجباری و اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد. تعریف ورشکستگی ورشکستگی یعنی درماندگی و زیان دیدن در کسب و کار تجاری.ورشکستگی برای بسیاری از بازرگانان اتفاق می افتد. براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت : ” ورشکستگی تاجر […]

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف از پرداخت مبالغی که بر عهده او می باشد حاصل می شود. در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری دو قانون مواجه وجود دارد : قانون تجارت تصویب شده در سال ۱۳۱۱ از ماده ۴۱۲ تا ماده ۵۷۵٫ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصویب شده در ۲۴ […]

نکاتی در باب تشخیص مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی اگر می خواهید در خصوص تشخیص مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی اطلاعاتی بدست آورید در این نوشتار با ثبت کریم خان همراه باشید.     بعد از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران باید در زمانی که براساس اخطار مدیر تصفیه تعیین شده، اسناد […]

براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود ” . لذادر صورتی که تاجر کوچکترین تاخیری در پرداخت بدهی نماید ورشکسته اعلام می گردد. در ادامه ثبت کریم خان شروط ورشکستگی را برای شما توضیح می دهد. تاجر […]