آرشیو برچسب‌ها: ثبت موسسات غیر تجاری

موسسات غیر تجاری هدف از تشکیل موسسات غیر تجاری می تواند مقاصدی غیر تجاری از قبیل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن باشد و امکان دارد که موسسین آن قصد منفعت از آن را داشته یا نداشته باشند. اگر می خواهید بر اطلاعات خود در ارتباط با موسسات غیر تجارتی و مدارک […]

موسسه غیر تجاری چیست؟ هر اطلاعاتی که برای ثبت موسسه غیر تجاری نیاز دارید می توانید از ثبت کریم خان بخواهید. موسسه غیر تجاری موسسه ای است كه هدف از تشکیل آن مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن می باشد و امکان دارد که موسسین آن قصد […]