آرشیو برچسب‌ها: تقاضانامه ثبت موسسه غیر تجاری

تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری امضاء کنندگان ذیل ثبت موسسه …………………………. را با مشخصات ذکرشده در این برگه تقاضا می نماییم . اسم موسسه موضوع موسسه تابعیت مرکز اصلی موسسه و نشانی درست آن : اسامی موسسان ( مشخصات کامل ذکرشود ) تاریخ تاسیس موسسه : مدیر یا مدیران و افرادی که در موسسه حق […]

موسسه غیر تجاری چیست؟ هر اطلاعاتی که برای ثبت موسسه غیر تجاری نیاز دارید می توانید از ثبت کریم خان بخواهید. موسسه غیر تجاری موسسه ای است كه هدف از تشکیل آن مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن می باشد و امکان دارد که موسسین آن قصد […]