آرشیو برچسب‌ها: تعریف ورشکستگی

ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص موارد اجباری و اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد. تعریف ورشکستگی ورشکستگی یعنی درماندگی و زیان دیدن در کسب و کار تجاری.ورشکستگی برای بسیاری از بازرگانان اتفاق می افتد. براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت : ” ورشکستگی تاجر […]

تعریف ورشکستگی ورشکستگی وضعیتی می باشد که، درآن ورشکسته،ازمداخله در کل اموال خود ممنوع می‌ گردد و در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته، که استفاده ازآن مؤثر در پرداخت بدهی های او باشد،مدیرتصفیه یا اداره تصفیه،به قائم مقامی عمل می نماید. اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را ارائه دهند : براساس ماده […]