آرشیو برچسب‌ها: تعاونی خاص

اساسنامه میبایست در شرکت های تعاونی تنظیم شود و مقاصد آن تعیین گردد. اساسنامه باید حداقل دارای موارد زیر باشد:  مقصود از تاسیس شرکت  اسم تعاونی با درج کلمه تعاونی  زمان شرکت تعاونی  حیطه فعالیت های شرکت (در کدام شهر یا روستا یا وزارتخانه و …)  گونه شرکت تعاونی ( تولید یا مصرف )  مرکز […]