آرشیو برچسب‌ها: تاجر ورشکسته

نکاتی در باب ترتیب پرداخت مطالبات طلبکاران تاجر ورشکسته ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص شیوه پرداخت طلب طلبکاران صحبت می کند.ماده ۸۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می گوید : ” بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار […]

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف از پرداخت مبالغی که بر عهده او می باشد حاصل می شود. در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری دو قانون مواجه وجود دارد : قانون تجارت تصویب شده در سال ۱۳۱۱ از ماده ۴۱۲ تا ماده ۵۷۵٫ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصویب شده در ۲۴ […]

پس از آنکه اموال تاجر ورشکسته، از توقیف در آمد ، میبایست صورت دارایی او دوباره به شکل زیر تنظیم شود : براساس ماده ۴۵۱ قانون تجارت مدیر تصفیه بعد از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی می نماید. همچنین طبق ماده ۴۵۱ مدیر تصفیه، برای این امر، تاجر ورشکسته را نیز در […]