آرشیو برچسب‌ها: بررسی ماهیت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری

تشکیلا ت و مؤسسات غیرتجاری امروزه ماهیت مؤسسات غیرتجاری بسیار پیچیده شده و بعضی از مؤسسات یاد شده در عمل از نظر سود آوری و اقدامات صورت گرفته از شرکت های تجارتی فعال تر هستند که می توان به مؤسسات خیریه و یا مؤسسات مالی و اعتباری اشاره کرد که هر چند ماهیت غیرتجاری داشته […]