آرشیو برچسب‌ها: انواع شرکت ها و نحوه تاسیس

نکاتی کلی در خصوص الزامات و مستندات تاسیس انواع شرکت ها قوانین و مقررات در رابطه با ثبت تاسیس انواع شرکت های تجاری با سابقه بالا پاسخگوی نیازهای جدید و انطباق و اصالت بخشیدن به اموری تجاری را در نظم کنونی نیست،با این حال براساس آخرین شیوه نامه ها و مکاتبات از جانب اداره کل […]