آرشیو برچسب‌ها: اندوخته احتیاطی

سهم اعضاء تعاونی در تامین سرمایه ثبت شرکت تعاونی شرکتی که کلیه سرمایه یا حداقل ۵۱ درصد آن از طریق اعضاء تعاونی در دسترس شرکت قرار گرفته باشد را شرکت تعاونی می گویند . درحالی که وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و شهرداری ها […]