آرشیو برچسب‌ها: انحلال شرکت تضامنی

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …… ثبت شده به شماره ………………. به حضور تمامی شرکاء در مکان شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت تصمیمات ذیل لحاظ شد آقا / خانم ………………….. به سمت مدیر تصفیه شرکت تعیین شد آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ………………. تعیین شد مدیر تصفیه اقرار به […]

برای انحلال شرکت لازم است بدانیم که در لغت انحلال به معنی تعطیل شدن و برچیده شدن می باشد و در اصطلاح حقوق تعاون، به صورتی است که در آن فعالیتهای شرکت یا اتحادیه تعاونی تعطیل می شود و اختیارات مدیران سلب شده ، انجام وظایف آنها متوقف می شود و هیئتی به نام هیئت […]