آرشیو برچسب‌ها: اداره کل ثبت شرکت ها

ثبت کریم خان در این نوشتار در خصوص موسسات غیر تجاری مطالبی را ارائه می دهد. براساس ماده ۱۹۵ قانون تجارت، همه شرکت ها باید به ثبت برسند. همه شرکت هایی که در ایران تاسیس شده اند باید به ثبت برسد.زمانی که شرکت ثبت شود قراردادهای آن رسمی می باشد و بعد ها هیچ یک […]

اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چه نوع موسسه ای می باشد؟ اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ،از دو اداره متشکل گردیده است، یکی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و دیگری اداره مالکیت صنعتی که در این مقاله ثبت کریم خان به معرفی آنها می پردازد. الف- […]