آرشیو برچسب‌ها: اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی

توضیحاتی در باب ارکان تصمیم گیری در ثبت و اداره شرکت سهامی تنظیم شرکت سهامی ، به گونه دموکراتیک ، بر دوش سه پایه اصلی شرکت می باشد: پایه تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، پایه اداره کننده ( هیات مدیره ) و پایه نظارت کننده ( بازرس). مجمع عمومی دارندگان سهام مانند فرمانده […]