بازرس

بازرس

چه اشخاصی نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند ؟ بازرسین افرادی می باشند که به وسیله مجمع عمومی ... ادامه مطلب