چگونگی ثبت موسسات تجاری و شرکتهای غیر بازرگانی

چگونگی ثبت موسسات تجاری و شرکتهای غیر بازرگانی


ثبت موسسات تجاری و شرکتهای غیر بازرگانی

با نظر به اهمیت ثبت موسسات تجاری و شرکتهای غیر بازرگانی در این مطلب ثبت شرکت کریم خان به چگونگی آن خواهد پرداخت. برای اشخاص حقیقی از بدو تولد، شناسنامه صادر شده و مشخصات نوزاد درون آن درج می گردد. همه اشخاص برگ هویت دارند. اشخاص حقوقی نیز نیازمند ثبت مشخصات خود درون دفاتر مخصوص هستند.

همچنین آن ها باید گواهی نامه ثبت کسب کنند.جهت تشکیل موسسات تجاری و پیدایش واقعی قانونی آنها کسب توافق و رضایتمندی میان موسسین و مراعات نمودن و بکارگیری مقررات عمومی و مفاد قانون بازرگانی در مورد هر کدام از شرکت ها کفایت می کند اما به جهت “شناسایی قانونی” شرکت و معرفی آن بعنوان “شخص حقوقی” می بایست کیفیت ایجاد و روند تاسیس شرکت با مراعات نمودن تشریفات و ضوابط قانونی ثبت گردد.

 

چگونگی ثبت موسسات تجاری و شرکتهای غیر بازرگانی

ثبت شرکت علاوه بر اینکه جهت تعریف و شناخت است، از دیدگاه قانون و حاکمیت اجتماع نیز به منظور حصول یک وجود قانونی می باشد.قابل ذکر است که قبل ازثبت، اعتبار وجود مشخص قانونی را دارا نمی باشد.

اجرای قوانین ثبت موسسات تجاری و شرکتهای غیر بازرگانی متاثراز اصل حاکمیت دولت و در ارتباط با مقررات آمره می باشد که مراعات این قوانین اجباری بوده و در این مسئله موافقت یا رضایتمندی موسسین و یا اراده آن ها موثر نیست. چرا که این ضوابط قانونی مربوط به ثبت موسسات نیز مثل و نشانه ی تصمیم هر فردی می باشد چرا که قانون بیانگر اراده اشخاص که معالواسطه آن را آشکار کرده اند و به نظر همگان رسانده اند می باشد.بدون در نظر گرفتن موضوع ذکر شده کنترل و نظارت دولت در امور موسسات و ثبت آن با تشریفات مخصوص موجب اطلاع یافتن همگان می شود و در مورد آن شک و نگرانی بوجود نیاید.

طبق همین مورد است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکت ها عنوان میدارد:”مراجعه به دفتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد می باشد و هر ذی نفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق کسب نماید.”

موسسه ثبت کریمخان نکات زیر را از موارد منجر گردیدن به اجرای قوانین ثبت موسسات تجاری و شرکتهای غیر بازرگانی می داند:

  1. موسسه همچون شخصی قانونی دارای حقوق و وظایف شناخته و معرفی می گردد.
  2. قادر است موجب پیامدها و اعمال و مصدر معاملات و رابطه های مالی و اقتصادی گردد.
  3. رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و دیگراسناد موسسه مسجل می شود و همچون اسناد عادی دستخوش ایراد و تزلزل نمی باشد.
  4. شرکاء و موسسین از رسمیت موسسه و وظایف اداره کنندگان و دیگر پیامدهای حاصل از اعمال شرکت مطمئن می شوند.
  5. دیگر اشخاص و معامله کنندگان از اوضاع شرکت مطلع می شوند و با متکی شدن به رسمیت آن قادر به روابط مالی و اقتصادی با شرکت با رضایت خاطر می باشند.
  6. در زمان منحل شدن یا ورشکستگی، رسیدگی به اوضاع مالی موسسه با قوانین خاصی صورت می پذیرد.

افزون بر موارد گفته شده ی فوق، قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها دولت را میسر می سازد که تحقیقات و بررسی های دقیقی نسبت به مقدمات بوجود آمده و کیفیت تشکیل شرکت انجام دهد تا از تشکیل موسساتی که به رعایت قوانین نپرداخته اند پیشگیری شود.

موسسه ثبت شرکت کریمخان در این قسمت از مقاله به ثبت شرکت های داخلی خواهد پرداخت:

مستندات-قوانین وضوابط مربوط به ثبت موسسات ایرانی یا داخلی افزون بر قانون راجع به ثبت شرکت های تصویب شده خرداد ماه 1310 و بخش نامه اجرایی مصوبه در همان تاریخ و قانون تجارت تصویب شده 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامه قانون تجارت مصوب در همان تاریخ ذکر گردیده است.

باید دقت کرد به این دلیل که در 1303 و 1304 شمسی قانون تجارت در مجموع387 ماده تصویب و شرکت های بازرگانی برای مرتبه اول در آن قانون ذکر گردیدند قانون ثبت موسسات و آیین نامه آن بر اساس قانون تجارت عنوان شد. قوانین و مقررات ثبت موسسات و آیین نامه آن با استناد به قانون تجارت مذکور تهیه شده و سپس نظامنامه قانون تجارت مصوبه تاریخ موخر با توجه به قانون تجارت تصویب شده 1311 گردآوری می شود و در هر صورت طول عمرقوانین و ضوابط ثبت موسسات از سال 1310 تجاوز نمی کند.

ماده 220 قانون تجارت عنوان میدارد: “هر شرکت ایرانی که فعلاَ (اردیبهشت 1311) موجود می باشد یا در آتیه (از آن تاریخ به بعد) تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را بصورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت رفتار نکند شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد. هر یک از موسسات تجاری ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران ذکر کند که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده در غیر اینصورت محکوم به جزای نقدی خواهد شد.”

تغییرات-طبق مفاد 200 قانون تجارت: “در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می پذیرد) و تعیین کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت گرفته شود” واجب است تصمیم های ذکر شده در صورتجلسه رسمی موسسه تنظیم گردد. تصمیم گیرندگان آن را امضا کنند و طبق همان روشی که در ثبت ابتدایی موسسه عمل شده بود ثبت شود و به نشر تصمیم های ذکر شده اقدام گردد.
ماده 9 نظامنامه با این مورد تکمیل گردیده است :” در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر کنند” و نیز در زمان موجبات بطلان می بایست تصمیم های اتخاذ شده درج و نشر پیدا کنند.

شعبه

شعبه شرکت چنانچه دو بدو در طی ایجاد موسسه معین شده جزء موسسه اصلی ثبت و آگهی می گردد و چنانچه بعداَ تاسیس شود، در حکم تغییرهایی است که در شرکت بوجود آمده و طبق قوانین تغییر، درج و انتتشار می گردد.برای هر دو حالت گفته شده، می بایست آگهی های لازم توسط ثبت مکان در مکان شعبه شرکت منتشر شود.

شرکت فرعی

امکان این وجود دارد که: شرکت فرعی درون شرکت اصلی بوجود بیاید و تمامی سرمایه آن به شرکت یا شرکاء شرکت اصلی تعلق گرفته باشد و یا این امکان که: اکثریت سهام آن به شرکت مذکور تعلق گرفته باشد. در هر صورت شرکت فرعی از نظر تشریفات و قوانین و ضوابط ثبت، حکم شرکت اصلی را دارد. به این معنی که با همان ترتیبات می بایست ثبت گردد و تنها درباره هزینه ثبت میباشد که فقط متعلق است به سرمایه جدیدی که به شرکت وارد شده است.

موسسه ثبت کریم خان، مفتخر است به تمامی سوالات و مشکلات تمامی متقاضیان عزیز در رابطه با مسائل ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکت، ثبت موسسات تجاری و شرکتهای غیر بازرگانی پاسخ دهد. به این منظور با شماره ی 87146 تماس حاصل نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *