چگونه اختراع ثبت کنیم؟ مراحل ثبت اختراع چیست ؟

چگونه اختراع ثبت کنیم؟ مراحل ثبت اختراع چیست ؟


اختراع نتیجه ی تراوش فکری و تلاش ذهنی مخترع می باشد که در شکل یک فرآیند صنعتی و محصول صنعتی نشان داده می شود . قانون ثبت علایم تجاری و اختراع ها، مصوب اول تیرماه 1310 ثبت اختراع را در ایران جایز به شمار می آورد و برای ترتیب ثبت ، آیین نامه قانون ذکرشده که در سال 1310 به تصویب رسیده و در سال 1337 مورد بازبینی واقع شده است ، تشریفاتی را در نظر می گیرد.

چگونه اختراع ثبت کنیم؟ مراحل ثبت اختراع چیست ؟

ماده 26 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات تعیین می کند : ” هر نوع اختراع یا اکتشاف نو در شعبه متفاوت صنعتی به مخترع یا کاشف آن حق انحصاری می دهد که مطابق شرایط و در زمان معین در این قانون از اختراع یا اکتشاف خود بهره ببرد منوط به اینکه اختراع یا اکتشاف ذکر شده براساس قوانین این قانون در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد. نامه ایی که در این راستا اداره ثبت اسناد تهران ارائه می دهد ورقه اختراع گفته می شود.

هر نوع اختراعی 2 حق را برای مخترع ایجاد می کند : یک مورد حق اخلاقی که همیشه محفوظ می ماند و دیگری حق مادی آن، که محدود می باشد و در قانون ما بر حسب مخترع، 5، 10 ، 15 یا 20 سال می باشد.

در ادامه ، علاوه بر بررسی مدرک های لازم درخصوص ثبت اختراع ، به مرحله های ثبت آن به طور جامع مورد بررسی قرار می دهیم. یادآور می شویم موسسه حقوقی کریم خان، مفتخر می باشد در خصوص ثبت اختراع کامل ترین خدمات را به مخترعین محترم عرضه می کند. برای این هدف، لازم است با کارشناس های تخصصی و حرفه ایی ما تماس بگیرید.

باعث افتخار موسسه حقوقی کریم خان می باشد که  در امور حقوقیتان مشاوره ی رایگان ارائه دهد .

مدارک لازم برای ثبت اختراع به شرح زیر است  :

1. اظهارنامه اختراع ( 3 نسخه )

مطابق ماده 2 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، ثبت اختراع لازمه اش تحویل اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد. اظهارنامه اختراع جزء اوراق بهادارمحسوب می شود و لازم می باشد این فرم مخصوص را از واحد فروش اوراق بهادار واقع در اداره کل ثبت شرکت ها تهیه و به زبان فارسی و بدون قلم خوردگی، لاک گرفتگی و پاره شدگی درنظر گرفت. درصورتیکه اسناد پیوست شده اظهارنامه و بقیه سند های مرتبط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، تحویل اصل مدرک های لازم به همراه ترجمه عادی کامل آن ها لازم می باشد.

چنانچه ترجمه جامع این مدرک ها برای درخواست کننده امکان پذیر نباشد، می تواند چکیده آن ها را به فارسی پیوست کند. مرجع ثبت در صورت لازم بودن می تواند در جریان بررسی اظهارنامه ، ترجمه رسمی مدرک های ذکر شده را درخواست کند. درصورتی که اصطلاح های فناوری و علمی استفاده شده در سندهای ذکرشده، برابر  فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاح ها .

در تنظیم و تحویل اظهارنامه موردهای زیر می بایست رعایت شود:

 • الف- اسم و بقیه اطلاعات لازم در مورد درخواست کننده، مخترع و نماینده قانونی او ، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه ذکر شود.
 • ب- در هنگامی که درخواست کننده فرد مخترع نمی باشد،مدرک های دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل داده شود.
 • ج- ادعای ذکرشده در اظهارنامه، واضح و خلاصه بوده و با توصیف ذکر شود، به گونه ای که برای فرد دارای مهارت عادی در فن مربوط روشن و جامع بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع تحویل دهد.

همین طور ذیل امضاء افراد حقوقی درخواست کننده ثبت ممهور به مهرشود.

2. توصیف اختراع ( 3 نسخه )

چکیده توصیف اختراع می بایست به طور مستقیم حیطه ی فنی ای که اختراع به آن متعلق می باشد را مشخص کند تا در جستجوی سابقه های اختراع ادعایی استفاده شود. در چکیده اختراع  نکته های زیرمی بایست لحاظ شود:

 1. با موضوع اختراع آغاز شود و شامل بر 70 تا 200 کلمه باشد.
 2. مسئله ی فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را به طور خلاصه آشکار کند.
 3. در صورت اجبار ، شامل معادلات ریاضی یا فرمول های شیمیایی باشد تا طبق آن ها ویژگی های اختراع به عالی ترین شکل عنوان شود.
 4. چنانچه برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه های ارجاع دهنده به هر یک از نقشه ها در داخل پرانتز عنوان گردد.
 5. عدم بیان ارزش و مزیت های اختراع.

مطابق ماده ی 14، چکیده ی توصیف فقط برای توضیح اطلاعات اختراع کاربرد دارد و نمی تواند مبنای توصیف برای مشخص کردن حدود ادعا باشد.

درصورتی که نقشه ها، جدول ها و نمودارها، جزئی از پیوست اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن ها می بایست نکته های زیر:

 1. در یک روی صفحه کاغذ با دوام و در قطع A4، با خط  های پر رنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و درصورت ترجیح در رسم آن ها از وسیله های فنی نقشه کشی به کاربرده شود و حداکثر حاشیه ورق ها به ترتیب از بالا5/2 سانتی متر از چپ 5/1 سانتی متر،از راست 5/2 سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد.
 2. واضح بودن و شفافیت نقشه ها به گونه ایی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن امکان پذیر باشد.
 3. همه ی عنصرهای نمودار یا نقشه شامل مقیاس برابر باشد به غیر از آنکه برای فهم اختراع، آشکار نمودن جز خاصی از نمودار یا نقشه لازم باشد.
 4. تا حدمقدور به صورت عمودی در صفحه باشد.
 5. اعداد،نشانه ها و حروف به صورت واضح لحاظ شده و خوانا باشند.
 6. دارای نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها رجوع داد.
 7. صفحه ها می بایست به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاَ نمایش دهنده ی شماره آن صفحه از تمامی صفحه های موجود باشد.
 8. هیچ توصیفی نباید روی نقشه ها باشد به غیر از اینکه در مورد جدول ها و نمودارها.
 9. چنانچه هر یک از نمودارها ، نقشه ها و جدول ها در بیش از یک صفحه باشد، تمام صفحه ها می بایست بدون حذف بخشی از آن ها،شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به گونه ایی که ارتباط و تمامیت بخش ها را با همدیگر آشکار کند.

درصورتی که در اظهارنامه، توصیف ، چکیده توصیف، ادعا یا ادعاها و نقشه ها، به واحدهای اندازه گیری حرارت و وزن، نور،انرژی،مغناطیس ، صدا و از این گونه کارهای عنوان شده باشد، از قواعد متعارف می بایست به کار برده شود.بقیه پیوست اظهارنامه،به غیر از نمودار ، نقشه و جدول، می بایست روی کاغذ دارای قطع A4 لحاظ و نکته های زیر در مورد آن ها رعایت شود.

3. ادعا یا ادعاهای اختراع

طبق ماده 11 ادعای اختراع می بایست عنصرهای اختراعی را که حمایت از آن خواسته شده در چهارچوب تعیین شده فنی مشخص نماید .هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد.ادعا یا ادعا ها باید صریح و منجز بوده و  دارای شرایط زیر باشد:

 • الف) مناسب بودن تعداد آنها.
 • ب ) بیش تر از اطلاعات فاش شده نباشد.
 • ج ) ذکر ویژگی های فنی مثبت

4. چکیده ایی از توصیف اختراع

مطابق ماده ی 13و14 چکیده شامل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لازم بودن شامل بر معادلات ریاضی یا فرمول های شیمیایی باشد.

5- نقشه یا نقشه ها در صورت لازم بودن

درصورتی که نمودارها ، نقشه ها و جدول ها جزیی از پیوست اظهارنامه اختراع باشند در رسم آن ها می بایست نکته های زیر رعایت شوند:

 • الف) روی کاغذ دوام دار و در قطع A4. با خطوط پر رنگ و یک دست مشکی و غیر رنگی رسم شود و ترجیحاَ در رسم آن ها از وسیله های فنی نقشه کشی به کار برده شود و بیش ترین حاشیه اوراق به ترتیب از بالا 5/2 سانتی متر از چپ 5/1 سانتی متر، از راست 5/2 سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد.
 • ب ) آشکار بودن و واضح بودن نقشه ها به گونه ایی باشد که قابلیت تکثیر یا تصویر برداری آن امکان پذیر باشد.
 • ج ) تمام عنصرهای نمودار یا نقشه شامل مقیاس باشد غیر از آن که برای فهم اختراع ، آشکار نمودن جز خاصی از نمودار یا نقشه لازم باشد.
 • د ) تا حد مقدور بودن به حالت عمودی در صفحه قرار داشته باشد.
 • هـ) حروف ، اعداد و نشانه ها به طور واضح عنوان شده وبه صورت خوانا باشند.
 • و ) دارای نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها رجوع داده شود.
 • ز ) صفحه ها می بایست به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاَ نمایش دهنده ی شماره آن صفحه از کل صفحه ها باشد.
 • ح ) هیچ توصیفی نباید روی نقشه باشد به غیر از نمودارها و جدول ها.
 • ی) چنانچه هر یک از نمودارها ، نقشه ها و جدول ها در بیش از یک صفحه باشد،تمامی صفحه ها می بایست بدون حذف جزئی از آن ها،مشتمل بر نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و کلیت بخش ها را با همدیگر آشکار کنند.

6. مدرک های مثبت هویت درخواست کننده و مخترع

 • الف) مدرک های مثبت هویت درخواست کننده
 • افراد حقیقی: کپی کارت ملی و کپی شناسنامه
 • افراد حقوقی: نهایی ترین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
 • ب) مدرک های مثبت هویت مخترع
 • ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

7- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،در صورتی که مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.

8- مدرک های مربوط به حق تقدم که می بایست هم زمان با تحویل اظهارنامه یا حداکثر طی زمان 15 روز از آن تاریخ تحویل داده شود.

9- مدرک های نماینده قانونی : چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید.

10. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

مراحل ثبت اختراع

 1. ورود به پورتال اداره کل مالکیت صنعتی  به آدرس http://iripo.ssaa.ir  و ورود به قسمت ثبت اظهارنامه

مرحله های ثبت اظهارنامه در سامانه

 • قبول تعهد نامه برای رعایت مواد قانونی.
 • انتخاب نوع اظهارنامه ( مبنی بر ثبت یک اظهار نامه جدید و اعتراض به ثبت اظهارنامه اختراع)
 • وارد کردن اطلاعات اظهارنامه

وارد کردن اطلاعات اظهارنامه به شرح زیر می باشد:

مالکیت اظهارنامه

صاحب اظهارنامه شخصی می باشد که اختراع به اسم او و با درخواست او ثبت می شود که می تواند یک فرد حقیقی باشد یا یک فرد حقوقی. در این مرحله درصورتی که درخواست کننده یک فرد باشد به عنوان مالک درج و اطلاعات مرتبط به او وارد می شود وچنانچه مالک بیش تر از یک نفر باشد سایر مالکین با رعایت اولویت لحاظ می شوند.

نماینده قانونی

نماینده ی قانونی که می تواند صاحب امضاء شرکت، وکیل دادگستری، دفتر حقوقی و نماینده قانونی عنوان نشده باشد. درصورتی که درخواست کننده، وکیل یا نماینده قانونی نداشته باشد گزینه مرحله بعد را می بایست انتخاب نماید و مشخصات مالک لحاظ می گردد و چنانچه دارای وکیل دادگستری باشد اطلاعات آن وکیل. دفاتر حقوقی نیز به عنوان نماینده قانونی به حساب می آیند.

دریافت کننده ابلاغ

دریافت کننده ی ابلاغ، می تواند فردی حقوقی باشد یا یکی از نمایندگان قانونی  یا یکی از مالکین باشد.

مشخصات مخترع

یادداشت مشخصات فرد مخترع واجب می باشد که به اجبارمی بایست فرد حقیقی باشد و چنانچه که تمایل ندارد نام او در گواهی نامه اختراع ذکر گردد می بایست به طور مکتوب شده نامه ی عدم قید نام مخترع را ضمیمه اظهارنامه نماید.

عنوان و چکیده ی اختراع

ذکر عنوان اختراع کاری واجب می باشد که می بایست خلاقانه، تکنیکی و به اختصار باشد.چکیده اختراع فقط برای اطلاعات فنی می باشد که در واقعیت وضعیت موجود در حیطه ی اختراع  و راه حل پیشنهاد داده شده به طور خلاصه لحاظ می گردد.

ادعای حق تقدم

ادعای حق تقدم، به وسیله ی افرادی  که اختراع خود را در قلمرو یکی ازافراد کنوانسیون پاریس ثبت شده اند پر می شود. ( کامل کردن فرم به زبان اصلی و با ترجمه رسمی دادگستری)

2. بارگذاری پیوست ها

کلیک بر روی گزینه بارگزاری ضمائم جهت پیوست نمودن ضمیمه ها. انتخاب تصویر مدرک مورد نظر و ارسال ضمیمه ها.

3. بازبینی اطلاعات و پیوست ها

مشاهده ی چکیده ای از اطلاعات وارد شده و تأیید در صورت صحیح بودن. این بخش تأیید اطلاعات مربوط به مرحله ی اول و دوم می باشد که به طور خلاصه نشان داده می شود.

4. پرداخت هزینه و اخذ شماره اظهارنامه.

هزینه های واریزی به روش آنلاین و اینترنتی گرفته می شود.( برای صاحبان ایرانی) و برای افراد غیرایرانی برابر ارزی هزینه ها و تعرفه های ثبت شده براساس فرانک سوئیسی صورت می گیرد. به صورت واریز به شماره حساب بانک ملی به نام خدمات  ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی. بعد فرستادن تصویر فیش و مراحل ثبت درخواست یا اظهارنامه.
پس از واریز اینترنتی، شماره اظهارنامه به فرد داده می شود.

مطابق ماده 29 آیین نامه ثبت اختراع ها و علائم از تاریخ دریافت اظهارنامه ، متصدی شعبه ثبت اختراع ها ،آن را از لحاظ مطابقت با قوانین مواد آیین نامه و قانون موجود مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه که نقض هایی در اظهارنامه دیده شود نتایج را در سامانه به درخواست کننده خبر می دهد.

ماده 30 آیین نامه ثبت اختراع ها و علایم تعیین می نماید : چنانچه که اظهارنامه به طور قانونی و درست تمییز داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با ذکر مراتب زیر ثبت خواهد شد :

1. شماره ثبت
2. شماره دفتر اظهارنامه
3. تاریخ دریافت اظهارنامه با مشخص نمودن ساعت ، روز ، ماه و سال
4.اسم و آدرس کامل تحویل دهنده اظهارنامه
5. اسم و آدرس وکیل متقاضی اختراع چنانچه اختراع به وسیله ی وکیل درخواست به ثبت رسیده باشد.
6. موضوع اختراع
7. زمان اعتبار ورقه اختراع
8. شماره ثبت و زمان اعتبار اختراع در خارجه
9. تاریخ ثبت اختراع
10 . امضای رییس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراع ها
11. امضای متقاضی ثبت اختراع یا نماینده وی

تبصره – در دفتر ثبت اختراع ها برای هر اختراع دو صفحه اختصاص داده می شود.هر تغییر و کامل تر شدنی نسبت به موضوع اختراع و همین طور تمامی نقل و انتقال هایی که به صورت جزئی و یا در کل نسبت به اختراع انجام می شود می بایست در صفحه های ذکرشده به ثبت برسد .

اداره مالکیت صنعتی بعد از به ثبت  رسیدن اختراع باید:

 • الف – در رابطه با ثبت اختراع یک نوبت آگهی را نشر دهد.
 • ب- گواهی نامه ثبت اختراع را صادر کند.
 • ج- کپی گواهینامه ثبت اختراع را ضبط کرده وبعد از دریافت هزینه تعیین شده، اصل آن را به درخواست کننده تحویل دهد.
 • د- به متقاضی گواهینامه اختراع ، تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع، با هدف مشخص کردن حد و حدود پشتیبانی داده شده انجام دهد ، منوط به این که در نتیجه این تغییرها ، اطلاعات درج شده در گواهینامه اختراع از حد و حدود اطلاعات ذکر شده در اظهارنامه ابتدایی ایی که اختراع مطابق آن به ثبت رسیده است ،تعدی نکند.

مدت معتبر بودن ورقه اختراع از زمان تحویل اظهارنامه به حساب می آید .

 فردی که حق استفاده ی انحصاری از اختراع را دارد می بایست هر ساله با واریز حق الثبتی به صندوق ثبت آمادگی خود را به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام کند و چنانچه در زمان مشخص شده حق الثبت مرتبط را پرداخت نکند اماره ای برای منصرف شدن مخترع است و بعد از آن همه ی افراد می تواند از آن بهره ببرد منتهی برای اینکه حقی ضایع نشود مدت سه ماه برای مخترع زمان لحاظ شده است که درتلاش تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مدت تعیین نموده که هر زمان در این مدت دو برابر حق الثبت تعیین شده را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او پشتیبانی خواهد کرد درغیراین صورت بعد از آن منقضی شدن شش ماه اختراع باطل بوده و همه ی افراد حق استفاده از آن را دارند.

در انتها ، لازم به یادآوری می باشد ثبت اختراع  ، از طرف شخص مورد منفعت امکان اعتراض در دادگاه عمومی تهران می باشد.نقل و انتقال ورقه اختراع برای اینکه دارای اعتبار باشد می بایست به ثبت برسد و چنانچه درمقابل افراد ثالث دارای اعتبار می باشد که مطابق سند رسمی انجام شود.

ما به انتخاب شما افتخار می کنیم .

ثبت کریم خان ،با بهره گیری از کارشناسان حرفه ایی و متخصص پاسخگوی تمامی سوالات شما در خصوص ثبت اختراع و مراحل آن می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *