وظایف هیات نظار در ثبت و اداره شرکت با مسئولیت محدود


موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله وظایف هیات نظار در ثبت و اداره شرکت با مسئولیت محدود را یاد آور می گردد.

ماده 94 قانون تجارت ، در توصیف شرکت با مسئولیت محدود اشاره شده است :

” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که میان دو یا چند نفر جهت امور تجاری تاسیس شده و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تبدیل شده باشد،تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت وظیفه دیون و وظایف شرکت است”.

شرکت با مسئولیت محدود به معنی شرکت رفاقتی و خانوادگی است و اکثراً میان اشخاصی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تاسیس می گردد. بنابراین از آن جا که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، تماماً بر اساس شناخت شرکا از یکدیگر و پشت گرمی و اعتباری که آنها به یکدیگر دارند انجام شود از این رو،چنانچه که عده ای شرکا از 12 نفر بیشتر نشده باشد رسماً خود آن ها در شرکت ناظراند، به همان سان که از تعیین ناظر و بازرس جلوگیری نشده اند. اما هر زمان تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد ، مشخص هیات نظارت – که به جای بازرس شرکت سهامی است – لازم است.

وظایف هیات نظار :

  • الف – بررسی کنید که سرمایه نقدی شرکت تادیه شده و سهم الشرکه غیر نقدی ارزیابی و ارائه شده باشد.
  • ب – در شرکت نامه ارزیابی سهم الشرکه غیر نقدی به وضوح قید شده باشد.
  • ج- فراخوان شرکاء جهت مجمع عمومی فوق العاده در مواد مورد نیاز و سریعاً. تعریف آنکه هیئت نظار حداقل سالی یک بار باید مجمع عمومی شرکاء را تاسیس دهند و اگر مواردی مورد نیاز و سریع اجرا نمود قادرند شرکاء را جهت بستن مجمع عمومی فوق العاده فرخوان دهند.
  • د- اعضای هیات نظار از حیث امور اداری و نتایج ناشی از آن هیچ تعهدی ندارد مگر هر کدام از آن ها در اجرای ماموریت خود بر مطابق قوانین در حال حاضر مملکتی متعهد به اجرا و وظایف خود می باشند . ( م 167 ق. ت )
  • ه- اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و تمامی اسناد شرکت را تحت توجه درآورده ، همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هرزمان در مقرر کردن صورت دارایی بی نظمی و اشتباهاتی مشاهده نمایند ، موضوع را در گزارش نام برده قید نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در قسمت کردن منافع داشته باشند ، برهان ‌های خود را اعلام می کنند. ( م 168 ق. ت )
  • و- تا 15 روز پیش از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی قادراست ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده، از صورت ترازنامه و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اگاه شوند. ( م 170 ق. ت )

شایان ذکر است:

  • شرکای شرکت مجاز نیستند ملیت شرکت را تغییر دهند ، فقط به اتفاق آراء ( م 110 ق. ت )
  • دریافت تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه میبایست با بیشترین تعداد شرکاء که حداقل سه ربع (4/ 3) سرمایه را هم داشته باشند، به عمل آیند. اساسنامه شرکت این توانایی را دارد اکثریت دیگری را تنطیم کرده است. ( م 111 ق. ت )
  • در هیچ شرایطی حداکثر شرکاء قادرنیستن شریکی را اجبار به بالابردن سهم الشرکه خود نمایند.

هر چند در قانون تجارت جهت هیئت نظار امور اداری و نتایج ناشی از آن وظیفه ی تایید نشده اما میبایست در اجرای مسئولیت خود دقت نموده هیچ موردی را در شبهه باقی نگذارند، درغیر این صورت کوتاهی در اعمال مسئولیت اشتباهی خواهد بود و هر کدام از آن ها در اجرای ماموریت خود مطابق قوانین در حال حاضر مملکتی متعهد به اجرا و تقصیرات خود می باشند و در حالی که از این تقصیر خسارتی متوجه صاحبان سهام با اشخاص خارج شود متعهد جبران آن هستند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *